Farmaceutická chemie

Kód P5206 Farmacie / Farmaceutická chemie

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční/ kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 5/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Farmaceutická chemie je obor studující léčiva, příp. pomocné látky chemického charakteru. Vychází se přitom z vybraných poznatků přírodních, lékařských, veterinárních, příp. technických věd. Je to tedy obor interdisciplinární s určitou spojovací funkcí mezi chemickými a biologickými disciplinami. Hlavní pozornost se soustřeďuje na syntézu nových potenciálních léčiv, charakterizaci jejich struktur a na hledání vztahů mezi strukturou a vlastnostmi (SAR), zaměřenému na možnosti jejich praktické aplikace.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška ověřující znalosti z oblasti chemie a biologické aktivity látek (léčiv) na úrovni státní zkoušky na Farmaceutické fakultě UK, teorie farmaceutické chemie.

Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu v oblasti farmacie, chemie (hodnoceno 2 body).

Diplomová práce tematicky související s daným oborem (hodnoceno 3 body).

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Poznání a studium vztahů mezi strukturou a účinkem biologicky aktivních sloučenin (SAR) umožňuje absolventům tohoto typu studia samostatnou činnost ve všech oborech farmaceutického výzkumu. Zvládnutí farmaceutické chemie spolu s dalšími vědomostmi umožňují v řadě případů vyslovit nejen predikci biologické aktivity, ale i dalších vlastností potřebných pro zacházení, uchování a praktické používání léčiv, poskytuje ucelený soubor znalostí, který umožňuje erudovanou spolupráci farmaceutického chemika s dalšími specialisty ve farmaceutickém výzkumu či výrobě léčiv.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS