Farmaceutická technologie

Kód P5206 Farmacie / Farmaceutická technologie

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční/ kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 1/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ne

Charakteristika oboru

Studijní program poskytuje rozšířený soubor vědecky fundovaných poznatků o struktuře, formulaci a hodnocení lékových forem. Získané poznatky jsou plně využitelné při vysoce kvalifikované profesní činnosti ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve farmaceutickém průmyslu, ve výrobní a kontrolní činnosti v nemocničních lékárnách a ve školství farmaceutického a jiného blízkého přírodovědného zaměření. Absolvent studia získá ucelený, unikátní přehled o obecných a speciálních zákonitostech tvorby lékových forem, o jejich struktuře a fyzikálně chemických charakteristikách a o využívání matematických modelů s cílem optimalizace biofarmaceutických charakteristik léčivých přípravků, včetně lokální a časové profilace uvolňování. Speciálně strukturované znalosti v oboru farmaceutické technologie bude schopen aplikovat v důležitých oblastech farmacie. Nutným předpokladem vybudování tohoto profilu je získání podrobných znalostí o vlastnostech excipientů, zejména farmaceutických polymerních pomocných látek, lipidů, tenzidů a látek modifikujících uvolňování léčiv. Současně se znalostí postupů technologického zpracování těchto látek do lékových forem a znalostí modelování jednotlivých fází formulace léčivých přípravků je absolvent vybaven vědomostmi z dalších profilových farmaceutických disciplin, především z farmaceutické chemie a kontroly léčiv.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška ověřující přiměřené znalosti z farmaceutické technologie.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmacie nebo příbuzných oborech (hodnoceno 2 body).
Diplomová práce tematicky související s daným oborem (hodnoceno 3 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Přijat je uchazeč, který získá alespoň 15 bodů.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního oboru Farmaceutická technologie získá ucelený, unikátní přehled o obecných a speciálních zákonitostech tvorby lékových forem, o jejich struktuře a fyzikálně-chemických charakteristikách, a o využívání matematických modelů při optimalizaci mechanických a biofarmaceutických charakteristik léčivých přípravků, včetně lokální a časové profilace uvolňování. Nezbytným předpokladem vybudování tohoto profilu je znalost vlastností farmaceutických pomocných látek, postupů technologického zpracování těchto látek do lékových forem a znalost matematického modelování jednotlivých fází formulace léčivých přípravků.

 

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS