Bioorganická chemie

Kód P1402 Organická chemie  / Bioorganická chemie

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční/ Kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 8/2
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Cílem studia je poskytnout absolventům magisterských studijních programů na farmaceutických, lékařských, přírodovědných a příbuzných fakultách poznatky o bioorganické chemii orientované na výzkum nových biologicky aktivních látek. Pod bioorganickou chemií chápeme interdisciplinární obor, který se opírá o organickou chemii, farmaceutickou chemii, fyzikální chemii, biochemii a biologii. Program studia je v prvním roce orientovaný individuálně s cílem doplnit vzdělání absolventů různých magisterských studijních programů tak, aby od 2. ročníku mohl následovat společný výukový systém. Např. absolventi programů v oblasti farmacie nebo medicíny rozšiřují své chemické vzdělání, absolventi ostatních přírodovědných zaměření rozšiřují své vzdělání ve farmaceutické chemii a farmakologii. Ke studiu je přiřazen i směr orientovaný na mikrobiologii.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška z organické chemie - systematika a reaktivita organických sloučenin.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmacie, přírodovědného nebo chemického zaměření (hodnoceno 2 body).
Diplomová práce v oboru organická, bioorganická a farmaceutická chemie (hodnoceno 3 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Přijat je uchazeč, který získá alespoň 15 bodů.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Základem doktorského studijního oboru Bioorganická chemie je experimentální práce v oboru a teoretická výuka organické a bioorganické chemie. Absolvent se stává odborníkem v oblasti organické chemie se zřetelem na projektování struktury a syntézu biologicky aktivních látek. Získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti organické syntézy, fyzikálních metod organické chemie a v oblasti stanovení struktury organických látek a znalosti v oboru chemometrie se zaměřením na metody kvantitativní analýzy vztahů struktura - účinek. Absolvent je kvalifikován pro výzkumnou a odbornou práci v oblasti chemie a farmacie, včetně projektování a výroby léčiv, jejich nosičů a farmaceutických pomocných látek.

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS