Možnosti přijetí bez přijímací zkoušky

Přijetí bez přijímací zkoušky na Farmaceutickou fakultu UK

Pro výborné studenty středních škol máme dobré zprávy – můžete být přijati ke studiu na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy bez přijímací zkoušky. Možnost přijetí bez přijímací zkoušky se týká magisterského studijního programu Farmacie a bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma studia).

Magisterský program Farmacie

Od přijímací zkoušky lze upustit u uchazeče, který splní alespoň jednu z následujících podmínek:

A. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,5 včetně a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Výpočet průměrného prospěchu je podíl součtu známek, dosažených v úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro přijetí, celkovým počtem těchto známek.

Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce.

nebo

B. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2021/2022 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil rovný nebo vyšší než 60. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z jednotlivých oddílů.

nebo

C. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2021/2022 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 60 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech  oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

nebo

D. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) nebo krajských kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli

nebo

E. Účastníci celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci Biologie, Chemie, Zdravotnictví, Matematika a statistika; Fyzika; Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství nebo Ochrana a tvorba životního prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Bakalářský program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Od přijímací zkoušky lze upustit u uchazeče, který splní alespoň jednu z následujících podmínek:

A. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,7 včetně a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Výpočet průměrného prospěchu je podíl součtu známek, dosažených v úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro přijetí, celkovým počtem těchto známek.

Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce.

nebo

B. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2021/2022 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil rovný nebo vyšší než 50. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z jednotlivých oddílů.

nebo

C. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2021/2022 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 50 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech  oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

nebo

D. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) nebo krajských kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli

nebo

E. Účastníci celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci Biologie, Chemie, Zdravotnictví, Matematika a statistika; Fyzika; Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství nebo Ochrana a tvorba životního prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Jak postupovat?

Požadavek o přijetí ke studiu bez konání přijímací zkoušky zaškrtne uchazeč na elektronické přihlášce ke studiu. Poté vytiskne a vyplní formulář žádosti o upuštění od konání přijímací zkoušky - formuláře jsou k dispozici ke stažení na této stránce.  Ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle žádost spolu s přílohami poštou na adresu:
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové.

Aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete na webu Farmaceutické fakulty UK v sekci Uchazeči.

 

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Studijní oddělení

Více o studiu

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS