Možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek - studijní program Farmacie

Možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek - studijní program Farmacie:

 

Na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Přírodní vědy

Podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Přírodní vědy:

 • uchazeč dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2022/2023 v testu Přírodní vědy (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil rovný nebo vyšší než 60. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z jednotlivých oddílů.

  Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

 

Na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Obecné studijní předpoklady

Podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ, Scio) v testu Obecné studijní předpoklady:

 • uchazeč dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2022/2023 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 60 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl v tomto období klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

  Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).
 • podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky do 28. 2. 2023:
  • žádost musí potvrdit elektronickým podpisem střední škola a uchazeč ji vloží jako přílohu elektronické přihlášky
  • nebo žádost o upuštění od přijímacích zkoušek, kterou potvrdí střední škola v písemné podobě, zašle uchazeč poštou na studijní oddělení Farmaceutické fakulty UK, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové.
 • Formulář žádosti a návod na vložení

 

Na základě dosaženého studijního průměru na střední škole

Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky na základě dosaženého studijního průměru na střední škole:

 • průměrný prospěch uchazeče v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,50 včetně a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli v tomto období klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Výpočet průměrného prospěchu je podíl součtu známek, dosažených v úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro přijetí, celkovým počtem těchto známek.

  Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2022/2023 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce.
   
 • podání žádosti o upuštění od přijímacích zkoušek do 28.2.2023:
  • žádost o upuštění od přijímacích zkoušek a katalogový list potvrdí elektronickým podpisem střední škola a uchazeč oba tyto dokumenty vloží jako přílohu elektronické přihlášky
  • nebo žádost o upuštění od přijímacích zkoušek, potvrzená střední školou v písemné podobě, včetně originálu katalogového listu potvrzeného střední školou nebo úředně ověřených kopií vysvědčení, zašle uchazeč poštou na studijní oddělení Farmaceutické fakulty UK, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové.
 • Formulář žádosti a návod na vložení

 

Pro úspěšné řešitele celostátních nebo krajských kol chemické nebo biologické olympiády

Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky pro úspěšné řešitele celostátních nebo krajských kol chemické nebo biologické olympiády:

 • uchazeč je úspěšným řešitelem ústředních (celostátních) nebo krajských kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli v tomto období klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokládají uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli.
 • podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky. Náležitosti žádosti:
  • písemnou žádost potvrdí střední škola
  • povinnou přílohou žádosti je úředně ověřená kopie diplomu z olympiády
  • žádost musí být odeslána na studijní oddělení Farmaceutické fakulty UK, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, v písemné podobě poštou nejpozději do 28.2. 2023.
 • Formulář žádosti a návod na vložení

 

Pro účastníky celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky pro účastníky celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ):

 • uchazeč se zúčastnil celostátní nebo krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci Biologie, Chemie, Zdravotnictví, Matematika a statistika, Fyzika, Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství nebo Ochrana a tvorba životního prostředí a  současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl v tomto období klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Tuto skutečnost uchazeč dokládá úředně ověřenou kopií dokladu o účasti na celostátním nebo krajském kole SOČ.
 • podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky. Náležitosti žádosti:
  • písemnou žádost potvrdí střední škola
  • povinnou přílohou žádosti je úředně ověřená kopie dokladu o účasti na SOČ
  • žádost musí být odeslána na studijní oddělení Farmaceutické fakulty UK, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, v písemné podobě poštou nejpozději do 28.2. 2023.
 • Formulář žádosti a návod na vložení

 

Pro absolventy mezinárodních oborových zkoušek Advanced Placement

Podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek pro absolventy mezinárodních oborových zkoušek Advanced Placement:

 • uchazeč se zúčastnil mezinárodních oborových zkoušek Advanced Placement a dosáhl výsledek 4 a vyšší v předmětech AP Chemistry a AP Biology.
 • podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky. Náležitosti žádosti:
  • písemná žádost  
  • povinnou přílohou žádosti je úředně ověřenou kopie dokladu o dosažení výsledku 4 a vyšší v oborových zkouškách Advanced Placement
  • žádost musí být odeslána na studijní oddělení Farmaceutické fakulty UK, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové, v písemné podobě poštou nejpozději do 28. února 2023.
 • Formulář žádosti a návod na vložení

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS