Zápis pro nově přijaté studenty

Termíny zápisu

Termíny zápisů do 1. úseku studia pro ak.r. 2021/2022 pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium budou stanoveny.

Zápis probíhá v budově Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, Hradec Králové (mapa).

K zápisu je třeba přinést:

  • Potvrzení lékaře o schopnosti studia na vysoké škole - ke stažení ve formátech Word a PDF

  • Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

  • Notářsky/úředně ověřené doklady nezbytné k možnosti přijetí – pokud jste je na studijní oddělení nedodali ještě před zápisem osobně nebo poštou.

  • Zápisový list, vygenerovaný na webovém rozhraní, kde jste podávali přihlášku ke studiu:
    Studijní informační systém – „Moje přihlášky“ - „Průběh PŘ“ - volba „Vygenerovat zápisový list“.

Upozorňujeme, že zápisu do studia se musí každý uchazeč zúčastnit osobně. V případě, že se uchazeč nemůže ze závažných důvodů ve stanovený den dostavit k řádnému zápisu do 1. úseku studia, požádá písemně o přidělení náhradního termínu zápisu. O přidělení náhradního termínu zápisu bude uchazeč vyrozuměn.

Po zápisu mu bude umožněno dostavit se k vystavení průkazu studenta, který je nezbytný k následnému přihlášení se do Studijního informačního systému (SIS).

Informace k dodání dokladů, nezbytných k možnosti přijetí ke studiu
V případě, že v době zápisu ještě uchazeč nemá k dispozici doklady, kterými prokáže oprávněnost přijetí, tak má podle harmonogramu přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 možnost tuto skutečnost prokázat nejpozději do 30. září 2021. V případě, že je maturitní zkouška vykonána v podzimním zkušebním období nebo o podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2021 rozhodnuto, je možné uvedené skutečnosti doložit nejpozději do 22. října 2021. Po splnění uvedené podmínky Vám bude obratem vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a umožněn zápis do studia ve smyslu ustanovení § 51 zákona o vysokých školách.

Úvod do studia pro nově přijaté studenty

Seznamovací kurz pro studenty nastupující do prvního ročníku Farmaceutické fakulty

Spolek českých studentů farmacie a Katedra tělesné výchovy pořádají každoročně Seznamovací kurz pro studenty nastupující do prvního ročníku. Termín bude upřesněn.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS