Zápis ke studiu pro nově přijaté studenty

K zápisu je třeba přinést:

  • Potvrzení lékaře o schopnosti studia na vysoké škole - potvrzení ke stažení ve formátu PDF

  • Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

  • Notářsky/úředně ověřené doklady nezbytné k možnosti přijetí (pokud jste je ještě na FaF UK nepředložili):
    • uchazeči studijního programu Farmacie a LDZ  předloží maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci
    • uchazeči studijního programu BLDZ předloží diplom bakalářského studijního programu, včetně dodatku diplomu
  • Zápisový list, vygenerovaný na webovém rozhraní, kde jste podávali přihlášku ke studiu:
    Studijní informační systém – „Moje přihlášky“ - „Průběh PŘ“ - volba „Vygenerovat zápisový list“.

Upozorňujeme, že zápisu do studia se musí každý uchazeč zúčastnit osobně. V případě, že se uchazeč nemůže ze závažných důvodů ve stanovený den dostavit k řádnému zápisu do 1. úseku studia, požádá písemně o přidělení náhradního termínu zápisu. O přidělení náhradního termínu zápisu bude uchazeč vyrozuměn a nový termín zápisu bude také uveden ve Studijním informačním systému. Nový termín zápisu bude uveden ve Studijním informačním systému.

Po zápisu mu bude umožněno dostavit se k vystavení průkazu studenta, který je nezbytný k následnému přihlášení se do Studijního informačního systému (SIS).

Informace k dodání dokladů, nezbytných k možnosti přijetí ke studiu
Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, nebo kteří prokazují splnění podmínky ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu nebo v magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu) do 22. října 2023. Po splnění uvedené podmínky Vám bude obratem vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a umožněn zápis do studia ve smyslu ustanovení § 51 zákona o vysokých školách.

Karta studenta, ISIC karta

Pro své studium budete potřebovat kartu studenta či ISIC kartu, kterou vám po absolvování zápisu ke studiu vystaví ve Výdejním centru při kolejích UK. Adresa: Na Kotli 1147, Hradec Králové (mapa), přízemí, 4. místnost vlevo.

Svoji kartu si můžete nechat vystavit kdykoli v průběhu léta.

Koleje UK - ubytování v Hradci Králové

Ubytování na kolejích Univerzity Karlovy pro budoucí studenty se poskytuje na základě elektronické žádosti uchazeče. Více informací...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS