Zápis ke studiu pro nově přijaté studenty

Termíny zápisu

 • 12. 6. 2023 – uchazeči studijních programu Farmacie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (LDZ) v prezenční formě, kteří byli přijati bez přijímacích zkoušek
 • 11. 7. 2023 - uchazeči studijní Farmacie, LDZ v prezenční i kombinované formě, BLDZ
 • 30. 8. 2023 – náhradní termín
 • 21. 9. 2023 – náhradní termín

Konkrétní čas zápisu bude mít uchazeč uveden ve Studijním informačním systému, sekci Moje přihláška.

Zápis probíhá v budově Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203,
Hradec Králové (mapa).

K zápisu je třeba přinést:

 • Potvrzení lékaře o schopnosti studia na vysoké škole - potvrzení ke stažení ve formátu PDF

 • Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

 • Notářsky/úředně ověřené doklady nezbytné k možnosti přijetí (pokud jste je ještě na FaF UK nepředložili):
  • uchazeči studijního programu Farmacie a LDZ  předloží maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci
  • uchazeči studijního programu BLDZ předloží diplom bakalářského studijního programu, včetně dodatku diplomu
 • Zápisový list, vygenerovaný na webovém rozhraní, kde jste podávali přihlášku ke studiu:
  Studijní informační systém – „Moje přihlášky“ - „Průběh PŘ“ - volba „Vygenerovat zápisový list“.

Upozorňujeme, že zápisu do studia se musí každý uchazeč zúčastnit osobně. V případě, že se uchazeč nemůže ze závažných důvodů ve stanovený den dostavit k řádnému zápisu do 1. úseku studia, požádá písemně o přidělení náhradního termínu zápisu. O přidělení náhradního termínu zápisu bude uchazeč vyrozuměn a nový termín zápisu bude také uveden ve Studijním informačním systému. Nový termín zápisu bude uveden ve Studijním informačním systému.

Po zápisu mu bude umožněno dostavit se k vystavení průkazu studenta, který je nezbytný k následnému přihlášení se do Studijního informačního systému (SIS).

Informace k dodání dokladů, nezbytných k možnosti přijetí ke studiu
Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, nebo kteří prokazují splnění podmínky ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu nebo v magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu) do 22. října 2023. Po splnění uvedené podmínky Vám bude obratem vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a umožněn zápis do studia ve smyslu ustanovení § 51 zákona o vysokých školách.

Elektronický zápis volitelných předmětů

Informace k elektronickému zápisu volitelných předmětů pro studenty zapsané do 1. ročníku studia.
Více informací...

Karta studenta, ISIC karta

Pro své studium budete potřebovat kartu studenta či ISIC kartu, kterou vám po absolvování zápisu ke studiu vystaví ve Výdejním centru při kolejích UK. Adresa: Na Kotli 1147, Hradec Králové (mapa), přízemí, 4. místnost vlevo.

Svoji kartu si můžete nechat vystavit kdykoli v průběhu léta. Pokud si ji plánujete vyřídit v den zápisu, je nezbytné udělat si rezervaci termínu. Přijít můžete i bez ní, ale není jisté, že budete obslouženi. Rezervace se provádí na stejném místě, kde jste si vyplnili přihlášku ke studiu: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/. Po přihlášení si otevřete „Moje přihlášky“. Přihlášku rozbalte a v dolní části uvidíte „Termíny akcí (x)". U vybraného dne kliknete na „Přihlásit" a následně u volného času na „Zapsat".

Návod na rezervaci

Koleje UK - ubytování v Hradci Králové

Ubytování na kolejích Univerzity Karlovy pro budoucí studenty se poskytuje na základě elektronické žádosti uchazeče. Více informací...

Seznamovací kurz pro studenty nastupující do prvního ročníku Farmaceutické fakulty

Spolek českých studentů farmacie a Katedra tělesné výchovy pořádají každoročně Seznamovací kurz pro studenty nastupující do prvního ročníku. Termín bude upřesněn.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS