Studijní program Farmacie

Akreditovaná praxe

Šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách
Hlavním cílem lékárenské praxe je připravit studenta na nejširší možné aspekty jeho budoucích aktivit v zařízeních lékárenské péče s akceptací moderních vývojových trendů v tomto odvětví farmacie.

Studijní program "Farmacie" je koncipován jako magisterský pětiletý prezenční. Studium končí vykonáním státní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Studijní program umožňuje studentům přiměřenou specializaci vlastní volbou výběrových a nepovinných předmětů vedle disciplín povinných. Je koncipován tak, aby odpovídal současnému stavu a úrovni farmaceutických věd, potřebám naší i evropské praxe a byl též základem pro doktorské studijní programy. Studijní program je aproximovaný se studijními programy zemí Evropské unie v rámci úkolů Evropské asociace farmaceutických fakult.

V rámci magisterského studijního programu Farmacie lze studovat studijní obor Farmacie.

Studijní obor Farmacie

Akreditovaná praxe

Na základě požadavků směrnic 85/432/EEC, 85/433/EEC a závěrů evaluační mise hodnotící komise TAIEX je harmonizováno kurikulum magisterského studijního programu studia farmacie tak, aby byly vytvořeny podmínky pro kompatibilitu a uznávání vydávaných diplomů. Součástí změn je zavedení 6měsíční odborné praxe studentů farmaceutických fakult v lékárnách, kterou studenti vykonávají v rozsahu plného pracovního úvazku.
Další informace o akreditované praxi.

Státní rigorózní zkouška

Absolvent magisterského studijního programu Farmacie, který získal akademický titul "magistr", může vykonat v téže oblasti studia státní rigorozní zkoušku , jejíž součásti je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul: "doktor farmacie" (ve zkratce PharmDr.). Další informace viz Státní rigorózní zkouška

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS