Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro přijetí od ak. roku 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové budou nejpozději v pondělí
19. 6. 2017 zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy po přihlášení uchazeče v Moje přihlášky - průběh přijímacího řízení.

Každý uchazeč obdrží též rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení poštou na adresu, kterou uvedl ve své přihlášce ke studiu. 

Termíny zápisů pro přijaté uchazeče jsou zveřejněny na webu fakulty v sekci Uchazeči – Bakalářské a magisterské studium - Zápis pro nově přijaté studenty. Podrobné informace obdrží přijatý uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí.

Z důvodu ochrany osobních údajů uchazečů nebudou podávány telefonické informace o výsledku přijímací zkoušky!

Uchazeči, kteří mají ve výsledku přijímací zkoušky uvedeno Celkový výsledek: přijat (a) – na základě přijímací zkoušky – Podmínečné přijetí, poznámka: podklady nebyly dosud zkontrolovány, budou přijati pouze v případě, že doloží požadované podklady, nezbytné k ověřování podmínek pro přijetí. V souladu s Opatřením rektora č. 4/2016 je období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) limitováno dnem 30. září 2017 pro všechny typy studijních programů. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) limitováno dnem 21. 10. 2017.

Informace o rozdílu mezi odvoláním a přijetím v doplňovacím řízení

Odvolání v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením. Doplňovací řízení může vyhlásit děkan v případě, že se nezapíše ke studiu dostatečný počet uchazečů. 

V případě, že děkan fakulty vyhlásí doplňovací přijímací řízení, tak budou všichni uchazeči, kterých se doplňovací řízení týká (dosáhnou vyhlášené snížené bodové hranice) písemně osloveni, a to v pořadí, v jakém se umístili v původním přijímacím řízení a bez ohledu na to, zda si podali odvolání či nikoliv.

Informace o případném doplňovacím řízení bude zároveň také zveřejněna na webu Farmaceutické fakulty v sekci Přijímací řízení bakalářské a magisterské studium.

Upozorňujeme, že před podáním odvolání je nutné zvážit, jestli je odvolání přípustné a v čem uchazeč spatřuje rozpor rozhodnutí s právními předpisy, vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí.  Odvolání musí mít vždy uvedeno, v čem uchazeč spatřuje rozpor.

Odvolání musí být uchazečem podepsáno.

V případě, že odvolání nebude podáno uchazečem, ale jinou osobou, musí tato osoba nebo uchazeč doložit plnou moc.

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS