Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro přijetí od ak. roku 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové budou nejpozději následující pracovní den po zasedání hlavní přijímací komise, která se koná 14. června 2019 v 11:00 hod., zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy po přihlášení uchazeče v Moje přihlášky - průběh přijímacího řízení.

Každý uchazeč obdrží též rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení poštou na adresu, kterou uvedl ve své přihlášce ke studiu. 

Termíny zápisů pro přijaté uchazeče jsou zveřejněny na webu fakulty v sekci Uchazeči – Bakalářské a magisterské studium - Zápis pro nově přijaté studenty. Podrobné informace obdrží přijatý uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí.

Z důvodu ochrany osobních údajů uchazečů nebudou podávány telefonické informace o výsledku přijímací zkoušky!

Uchazeči, kteří mají ve výsledku přijímací zkoušky uvedeno "Celkový výsledek: přijat (a) – na základě přijímací zkoušky – Podmínečné přijetí, Podmínka: nedodal (a) podklady", budou přijati pouze v případě, že doloží požadované podklady, nezbytné k ověřování podmínek pro přijetí. V souladu s Opatřením rektora č. 7/2018 je období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) limitováno pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy dnem 30. září 2019.

Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2019 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, nebo kteří prokazují splnění podmínky ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu nebo v magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu) do 22. října 2019. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů I, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2019, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 1 věty třetí nebo odst. 3 zákona o vysokých školách.

Přehled o počtu přijatých uchazečů pro studium od ak. roku 2019/2020

Přehled o počtu uchazečů, přijatých do magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského studia ke studiu od akademického roku 2019/2020 je:

 • Farmacie, magisterský studijní program

  • ­249 uchazečů, kteří splnili podmínky pro upuštění konání přijímací zkoušky (přijati bez konání přijímací zkoušky)

  • ­307 uchazečů, kteří získali u přijímací zkoušky 41 a více bodů.

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, bakalářský studijní program, prezenční forma

  • 35 uchazečů, kteří splnili podmínky pro upuštění konání přijímací zkoušky (přijati bez konání přijímací zkoušky)

  • 77 uchazečů, kteří získali u přijímací zkoušky 35 a více bodů.

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia

  • 37 uchazečů (u těchto uchazečů bylo děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky)

 • Zdravotnická bioanalytika, navazující magisterské studium

  • 44 uchazečů, kteří získali u přijímací zkoušky 41 a více bodů.

Informace o rozdílu mezi odvoláním a přijetím v doplňovacím řízení

Odvolání v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením. Doplňovací řízení může vyhlásit děkan v případě, že se nezapíše ke studiu dostatečný počet uchazečů. 

V případě, že děkan fakulty vyhlásí doplňovací přijímací řízení, tak budou všichni uchazeči, kterých se doplňovací řízení týká (dosáhnou vyhlášené snížené bodové hranice) písemně osloveni, a to v pořadí, v jakém se umístili v původním přijímacím řízení a bez ohledu na to, zda si podali odvolání či nikoliv.

Informace o případném doplňovacím řízení bude zároveň také zveřejněna na webu Farmaceutické fakulty v sekci Přijímací řízení bakalářské a magisterské studium.

Upozorňujeme, že před podáním odvolání je nutné zvážit, jestli je odvolání přípustné a v čem uchazeč spatřuje rozpor rozhodnutí s právními předpisy, vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí.  Odvolání musí mít vždy uvedeno, v čem uchazeč spatřuje rozpor.

Odvolání musí být uchazečem podepsáno. V případě, že odvolání nebude podáno uchazečem, ale jinou osobou, musí tato osoba nebo uchazeč doložit plnou moc.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS