Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro přijetí od akademického roku 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy. Uchazeč o studium je vidí po přihlášení se do této aplikace v sekci Moje přihlášky – Průběh přijímacího řízení.

Z důvodu ochrany osobních údajů uchazečů nebudou podávány telefonické informace o výsledku přijímací zkoušky!

Uchazeč, který má u výsledku přijímací zkoušky uvedeno, že je přijat, ale podmínkou přijetí je dodání dokladů, zašle na Studijní oddělení fakulty notářsky/úředně ověřenou kopii požadovaného dokladu. 

  • uchazeči o bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a uchazeči o magisterský studijní program Farmacie dodají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, zahraniční studenti ověřenou fotokopii obdobného dokladu o absolvování středoškolského vzdělání 
     
  • uchazeči o navazující magisterské studium Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví dodají úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu a doklad o tom, že absolvování bakalářského studijního programu opravňuje uchazeče k výkonu zdravotnického povolání zdravotního laboranta. Tyto doklady nedodávají absolventi Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, protože tyto informace fakulta má k dispozici.

Požadované doklady je možné zaslat pouze poštou na adresu:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Studijní oddělení fakulty
Akademika Heyrovského 1203/8
500 03 Hradec Králové

Zasílání úředně ověřených kopií dokumentů elektronicky není možné.

Informace k možnosti dodání dokladů

V případě, že v době zápisu ještě uchazeč nemá k dispozici doklady, které jsou nezbytné doložit k přijetí, tak má podle harmonogramu přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 možnost tuto skutečnost prokázat nejpozději do 30. září 2024. V případě, že je maturitní zkouška vykonána v podzimním zkušebním období nebo o podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, je možné uvedené skutečnosti doložit nejpozději do 22. října 2024. Po splnění uvedené podmínky bude uchazeči obratem vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a umožněn zápis.  

Zápisy ke studiu

Termíny zápisů pro přijaté uchazeče jsou zveřejněny na stránce Zápis pro nově přijaté studenty.

Právo uchazeče nahlížet do spisu

Podrobnosti o právu uchazeče Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové nahlížet do spisu (informace pro uchazeče o studium)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS