Tematické okruhy k rigorózní zkoušce

Okruhy otázek – KLINICKÁ FARMACIE

 1. Základy farmakoterapie arteriální hypertenze

 2. Lékové problémy kardiotonik a jejich řešení

 3. Základy farmakoterapie peptického vředu a reflexní ezofagitidy

 4. Lékové problémy bronchodilatancií a jejich řešení

 5. Základy farmakoterapie poruch srdečního rytmu

 6. Lékové problémy při preskripci sulfonamidů a chinolonů a jejich řešení

 7. Základy farmakoterapie astma bronchiale

 8. Lékové problémy při preskripci antiarytmik a jejich řešení

 9. Základy farmakoterapie akutního infarktu myokardu

 10. Lékové problémy vedoucí k hyperglykemii a hypoglykémii a její řešení

 11. Základy farmakoterapie chronické obstrukční choroby plicní

 12. Lékové problémy při preskripci antikoagulancií a trombolytik a jejich řešení

 13. Základy farmakoterapie diabetes mellitus

 14. Lékové problémy vedoucí ke krevním onemocněním a jejich řešení

 15. Základy farmakoterapie hypertyreózy a hypotyreózy

 16. Lékové problémy při preskripci antihypertenzív a jejich řešení

 17. Základy farmakoterapie flebotrombóz a tromboflebitíd

 18. Lékové problémy vedoucí k hyperurikemi a její řešení

 19. Indikace antikoagulancií a rizika spojená s jejich podáváním

 20. Komplikace neléčené hypertenze a jejich prevence

 21. Indikace nesteroidních antirevmatik a rizika spojená s jejich podáváním

 22. Komplikace diabetes mellitus a jejich prevence

 23. Základy farmakoterapie ischemické choroby srdeční

 24. Lékové problémy vedoucí aminoglykosidových antibiotik a jejich řešení

 25. Indikace podávání kortikoidů a rizika spojená s jejich podáváním

 26. Iatrogenní navození průjmů nebo zácpy a jejich řešení

 27. Základy farmakoterapie selhávání myokardu

 28. Odlišnosti ve strategii podávání léků u pacientů se selháváním ledvin

 29. Farmakoterapie změn vnitřního prostředí – základy

 30. Iatrogenní navození anginozních bolestí a jejich řešení

 31. Základy farmakoterapie bolesti

 32. Odlišnosti farmakoterapie ve stáří

 33. Základy farmakoterapie jaterních onemocnění

 34. Analýza možných žádoucích nebo nežádoucích kombinací léků s antihypertenzívy

 35. Základy farmakoterapie anemií

 36. Lékové problémy vedoucí k hepatopatii a nefropatii

 37. Základy farmakoterapie ledvinných onemocnění

 38. Analýza možných žádoucích nebo nežádoucích kombinací léků s antidiabetiky

 39. Udržovací a nasycovací dávka - volba; faktory, které ovlivňují velikost dávky

 40. Léky potenciálně zhoršující glaukom a způsobující retenci moči

 41. Farmakoterapie dnavé artritidy

 42. Indikace a kontraindikace blokátorů kalciového kanálu

 43. Prevence ateriosklerózy a atheriotrombózy

 44. Lékové problémy při preskripci beta-laktámových antibiotik

 45. Principy racionálního užívání antibiotik

 46. Lékové problémy při preskripci hypolipidemik a jejich řešení event. Prevence

 47. Způsob získávání základních farmakokinetických parametrů v klinických podmínkách

 48. Antiagregační léčba - typy, význam a hodnocení účinku

 49. Využití výsledků farmakoepidemiologických analýz ve farmakoterapii

 50. Ovlivnění kalémie, důsledky pro terapii a možnost nápravy

 51. Analýza významu postavení farmakokinetické analýzy ve farmakoterapii

 52. Lékové problémy při preskripci tetracyklinových a makrolidových antibiotik

 53. Využití analytických a signálních studií ke sledování rizik farmakoterapie

 54. Analýza chyb při provádění farmakoekonomických studií

 55. Léková compliance (adherence) pacienta a compliance lékaře s doporučenými postupy – faktory a medicinální, ekonomické a interpretační důsledky

 56. Základy farmakoterapie endogenní deprese

 57. Základy farmakoterapie schizofrenie

 58. Základy farmakoterapie epilepsie

 59. Základy farmakoterapie parkinsonismu a demence (Alzheimerovy choroby)

Okruhy otázek – SOCIÁLNÍ FARMACIE

 1. Charakteristika vývojových etap farmacie a jejich odraz v české národní minulosti, místo a úloha farmacie ve vývoji zdravotnictví

 2. Farmaceutická historiografie a muzeologie – charakteristika, funkce, význam, muzea

 3. Sociální farmacie – charakteristika, rozsah, postavení v systému farmaceutických věd, vztah k sociálnímu lékařství

 4. Teorie zdraví a nemoci – definice zdraví a nemoci, fáze nemoci, příčiny nemoci, význam

 5. Zdravotní stav obyvatelstva – ukazatelé, stanovení, problémy

 6. Přehled zdravotnických systémů – charakteristika, jejich přednosti a nevýhody

 7. Sociální politika a sociální péče v ČR – charakteristika, systémy, postavení, zásady, problémy

 8. Zdravotní politika v ČR – charakteristika, jednotlivé ovlivňující subjekty, koncepce, problémy

 9. Léková politika v ČR – charakteristika, cíle, jednotlivé ovlivňující subjekty, aspekty, nástroje a jejich regulační možnosti, srovnání se zahraničím

 10. Řízení zdravotnictví v ČR – organizační struktura, postavení ministerstva zdravotnictví, regionů a obcí, problémy

 11. Léčebně preventivní péče – charakteristika, rozdělení, ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení, právní předpisy

 12. Ochrana veřejného zdraví – hygienická služba, preventivní lékařství - rozdělení, právní předpisy, organizace, zásady práce

 13. Podpora zdraví – postavení, význam, tématika, metodika, zdravotní výchova

 14. Zdravotní pojištění – principy, postavení, instituce, problémy, právní předpisy

 15. Financování ve zdravotnictví – celkový přehled, jednotliví plátci (pacient, zdravotní pojišťovna, jiný plátce), kapitace, platba za výkon

 16. Úhrada léčivých přípravků – obecné principy, jejich praktické uplatnění, odlišnost proplácení léčivých přípravků lékárnám nebo ostatním zdravotnickým zařízením

 17. Etika ve zdravotnictví – etické aspekty péče o zdraví, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků a pacientů, profesní řády ČLK, etické kodexy ve zdravotnictví a průmyslu, etika ve zkoušení léčiv – etické komise, etické problémy

 18. Pracovníci ve zdravotnictví – kategorie, právní předpisy, výchova a další vzdělávání, právní zodpovědnost, problémy

 19. Pracovníci lékárenské péče – právní předpisy, rozsah činnosti, dělba práce, vzdělávání, právní zodpovědnost, etika výkonu povolání

 20. Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví a ve farmacii – význam, organizace, postavení, úkoly (WHO, Červený kříž, FIP, PGEU, ESCP, EAHP, atd.)

 21. Odborné a stavovské organizace farmaceutů a ostatních zdravotnických pracovníků – význam, postavení, právní předpisy

 22. Farmaceutický výzkum – charakteristika, úkoly, metody, instituce, trendy do budoucna

 23. Farmaceutická výroba – charakteristika, specifika výroby léčiv, správná výrobní praxe, marketing, trendy do budoucna

 24. Farmaceutická velkodistribuce – charakteristika, správná distribuční praxe, problémy, trendy do budoucna

 25. Farmaceutická kontrola – charakteristika, postavení, úkoly, instituce, trendy do budoucna

 26. Kontrola léčiv – rozdělení, jednotlivé stupně, bezpečnost léčiv, farmakovigilance

 27. Farmaceutické školství – rozdělení, rozsah, úkoly, současný stav, trendy do budoucna

 28. Správné praxe ve farmacii – obecné principy, charakteristika jednotlivých typů, význam

 29. Farmakoepidemiologie – charakteristika, předmět zájmu, metody, základní typy studií, význam

 30. Farmakoekonomika – charakteristika, metody, význam, spotřeba léčiv

 31. Farmakoinformatika – charakteristika, role, informační zdroje o léčivech, medicína založená na důkazech

 32. Lékopisná a obdobná literatura – charakteristika, význam, vývoj, současný stav, problémy

 33. Základní právní předpisy ve zdravotnictví v ČR

 34. Základní právní předpisy ve farmacii v ČR

 35. Léčiva – právní předpisy, názvosloví, etická a generická léčiva, orphan drugs, OTC léčiva, licence, registrace, vztah léčiva a parafarmaceutika

 36. Problematika návykových látek a prekurzorů – právní předpisy, rozdělení, zacházení s nimi, drogová závislost, zneužívání

 37. Falšování léčiv – charakteristika, význam, možnosti snížení rizika

 38. Reklama na léčiva – význam, právní předpisy, regulace; reklama v lékárně - celkově

 39. Farmaceutická péče – definice, charakteristika jednotlivých prvků, současný stav, trendy do budoucna, lékové záznamy pacienta

 40. Lékárenská péče – správná lékárenská praxe, právní předpisy, jednotlivé činnosti, inspekce, ekonomika, objektivní sledování činnosti a jakosti poskytovaných služeb

 41. Psychologie a sociologie v práci lékárníka – komunikace s pacienty, spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky, řídící činnost, veřejná činnost lékárníka ve společnosti

 42. Léková pochybení – důvody, rizika, možnosti řešení

 43. Pacient a léčiva – problémy, compliance, adherence a konkordance, návyk, zneužívání léků

 44. Samoléčení – definice, všeobecný algoritmus výběru vhodné terapie, alternativní farmacie a medicína

 45. Výdejní činnost v lékárně – charakteristika, rozsah, dispenzace léčivých přípravků, ovlivnění compliance pacientů, moderní metody spolupráce lékárník – pacient – lékař

 46. Příprava léčivých přípravků v lékárnách – charakteristika, význam, rozsah, právní předpisy, správná lékárenská praxe v oblasti přípravy, specifika přípravy ve veřejných a nemocničních lékárnách

 47. Ekonomika lékárenské péče – cenotvorba v lékárně, příjmy a náklady lékárny, spolupráce se zdravotními pojišťovnami, ekonomická administrativa, marketing

 48. Nemocniční lékárenství – význam, úkoly, specifika, problémy

 49. Klinická farmacie – charakteristika, význam, praktické uplatnění, problémy, trendy do budoucna

 50. Ostatní odborné činnosti a specializované služby v lékárně – činnost kontrolní, zásobovací, informační a konzultační, vzdělávací; specializované služby pro pacienty a zdravotnická zařízení; nepoužitelná léčiva – právní předpisy, definice, důvody, rizika, možnosti řešení

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS