Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje

Agenda činností

  • Zajišťuje evidenci, podporu, poradenství a administraci grantů a projektů financovaných z národních zdrojů (např. GAČR, TAČR, AZV), z evropských zdrojů (např. strukturální fondy MŠMT) i mezinárodních finančních zdrojů (např. Horizon či ERC a další programy mezinárodní spolupráce).
  • Podporuje tvorbu koncepcí, plánů a záměrů rozvoje včetně strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti a každoročních plánů realizace strategického záměru.
  • Podporuje realizaci úkolů a aktivit týkajících se rozvoje fakulty v souladu s dlouhodobým záměrem UK.
  • Poskytuje součinnost v nastavení činností, procesů a zodpovědnosti v rámci děkanátu fakulty a celkově všech fakultních pracovišť, a to vzhledem ke strategickému rozvoji fakulty a administrovaným rozvojovým projektům.

Hlavní činností oddělení je realizace grantů a projektů vč. podpory strategického rozvoje fakulty. Cílem je efektivní vyhledávání nových dotačních příležitostí v oblasti podpory vzdělávacích i vědeckovýzkumných aktivit financovaných nejen z evropských strukturálních fondů a jejich následná realizace. Posláním oddělení je sledování výzev, zpracovávání a podávání žádostí o dotace a zajištění kompletní realizace projektů vč. následného sledování jejich udržitelnosti, resp. zajištění provozní fáze.

Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje zajišťuje součinnost při výkonu interních i externích auditů, které napomáhají FaF UK dosahovat stanovených cílů tím, že přinášejí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti činností a procesů na FaF. Grantové oddělení rovněž poskytuje součinnost při výkonu auditních činností orgánů státní správy při zahájení auditních operací řídicími a kontrolními orgány souvisejícími s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů.

Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje rovněž poskytuje úzkou součinnost při organizování, administraci a realizaci veřejných zakázek, a to jak veřejných zakázek malého rozsahu, tak i veřejných zakázek dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v rámci administrovaných projektů, a to vč. zajištění nákupů prostřednictvím dynamického nákupního systému (DNS).

Posláním oddělení je rozvoj Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, primárně prostřednictvím grantů a projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů, s důrazem na hospodárnost – účelnost – efektivnost.

Bližší informace o historii realizace projektů na Farmaceutické fakultě UK až po současné dění naleznete v níže uvedené tiskové zprávě.

Granty a projekty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS