Farmacie - studijní plány

Studijní program: Farmacie

Každý posluchač zapisuje do výkazu o řádném studiu (indexu) pro příslušný ročník jednak předměty povinné, jednak předměty povinně volitelnévolitelné. U povinně volitelného a volitelného předmětu mohou katedry stanovit předpoklady k jeho zapsání. Výuka povinně volitelného a volitelného předmětu se uskuteční při jeho zapsání nejméně pěti posluchači.

Přehled doporučených učebních plánů pro akademický rok 2022/2023

Učební plány, schválené ve Vědecké radě fakulty pro akademický rok 2022/2023, magisterský studijní program Farmacie:

Přehled doporučených učebních plánů pro akademický rok 2021/2022

Učební plány, schválené ve Vědecké radě fakulty pro akademický rok 2021/2022, magisterský studijní program Farmacie:

Další informace

Práva a povinnosti studentů vymezuje § 62 a § 63 zákona o vysokých školách č.111/98 Sb. v platném znění, Statut UK, Statut fakulty a Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.

Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu, dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška nebo její poslední část; obhajoba diplomové práce se hodnotí jako část státní zkoušky.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS