Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program je koncipován jako dvouletý studijní program navazující na předcházející ukončené bakalářské studium. Absolvent tohoto studia je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem specializovaným pro práci v klinických laboratořích, v transfúzní a hygienické službě. Vedle samostatné práce je kvalifikován pro organizační vedení těchto pracovišť ve zdravotnických zařízeních státního i privátního sektoru.

Dvouleté navazující magisterské studium Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navazuje na předchozí bakalářské studium Laboratorní diagnostika ve zdravotictví.

Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Možnost prominutí absolvování povinné výuky pro pracovníky zdravotnických laboratoří

Pokud je student navazujícího magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v době zápisu ke studiu zaměstnán ve zdravotnické laboratoři, má možnost požádat o prominutí absolvování povinné výuky u vybraných předmětů vyučovaných v tomto programu. Podrobnosti v dokumentu (PDF).

Státní rigorózní zkouška

Absolvent navazujícího studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, který získal akademický titul "magistr", může vykonat v téže oblasti studia státní rigorozní zkoušku , jejíž součásti je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul: "doktor přírodních věd" (ve zkratce RNDr.). Další informace viz Státní rigorózní zkouška

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS