Studijní program Zdravotnická bioanalytika

Studium navazuje

Dvouleté navazující magisterské studium Zdravotnická bioanalytika navazuje na předchozí bakalářské studium Zdravotnická bioanalytika.

Podmínkou přijetí je předchozí absolvování bakalářského studijního programu, jehož absolventi mají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zdravotního laboranta. Předchozí studium není nutné absolvovat na Farmaceutické fakultě.

Přijímací řízení

Studijní program je koncipován jako dvouletý studijní program navazující na předcházející ukončené bakalářské studium. Absolvent tohoto studia je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem specializovaným pro práci v klinických laboratořích, v transfúzní a hygienické službě. Vedle samostatné práce je kvalifikován pro organizační vedení těchto pracovišť ve zdravotnických zařízeních státního i privátního sektoru.

Dvouleté navazující magisterské studium Zdravotnická bioanalytika navazuje na předchozí bakalářské studium Zdravotnická bioanalytika.

V rámci navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika lze studovat studijní obor Odborný pracovník v laboratorních metodách.

Studijní obor Odborný pracovník v laboratorních metodách

Možnost prominutí absolvování povinné výuky pro pracovníky zdravotnických laboratoří

Pokud je student navazujícího magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika, se studijním oborem Odborný pracovník v laboratorních metodách v době zápisu ke studiu zaměstnán ve zdravotnické laboratoři, má možnost požádat o prominutí absolvování povinné výuky u vybraných předmětů, vyučovaných v tomto programu. Podrobnosti v dokumentu (PDF).

Státní rigorózní zkouška

Absolvent navazujícího studijního programu Zdravotnická bioanalytika, který získal akademický titul "magistr", může vykonat v téže oblasti studia státní rigorozní zkoušku , jejíž součásti je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul: "doktor přírodních věd" (ve zkratce RNDr.). Další informace viz Státní rigorózní zkouška

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS