Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - studijní plány

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Každý posluchač zapisuje do výkazu o řádném studiu (indexu) pro příslušný ročník jednak předměty povinné, jednak předměty povinně volitelnévolitelné. U povinně volitelného a volitelného předmětu mohou katedry stanovit předpoklady k jeho zapsání. Výuka povinně volitelného a volitelného předmětu se uskuteční při jeho zapsání nejméně pěti posluchači.

Přehled doporučených učebních plánů pro akademický rok 2023/2024

Učební plány, schválené ve Vědecké radě fakulty pro akademický rok 2023/2024, navazující magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví:

Přehled doporučených učebních plánů pro akademický rok 2022/2023

Učební plány, schválené ve Vědecké radě fakulty pro akademický rok 2022/2023, navazující magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví:

Další informace

Práva a povinnosti studentů vymezuje § 62 a § 63 zákona o vysokých školách č.111/98 Sb. v platném znění, Statut UK, Statut fakulty a Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze a Pravidla pro organizaci studia na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.

Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu, dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška nebo její poslední část; obhajoba diplomové práce se hodnotí jako část státní zkoušky.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS