Proces řízení ke jmenování profesorem

Před podáním návrhu na zahájení řízení doporučujeme, aby si ve vlastním zájmu uchazeč prostudoval kritéria UK i s doporučenými hledisky hodnocení UK a z nich vycházející fakultní kritéria:

V případě, že má uchazeč zájem o řízení ke jmenování profesorem na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, podá návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o jmenování profesorem.

Řízení ke jmenování profesorem je standardně vedeno v českém a slovenském jazyce, je možné jej však uskutečnit i v jazyce anglickém. V tomto případě je profesorská přednáška vedena v anglickém jazyce. Další podklady je v případě volby anglického jazyka nutné připravit zčásti v jazyce českém a zčásti v jazyce anglickém dle níže uvedených instrukcí.

Doporučený postup pro podání návrhu na zahájení řízení

Uchazeči doporučujeme dodržovat následující postup:

 1. Doručit Vědeckému oddělení na email kvalifikacni.rizeni@faf.cuni.cz k posouzení vyplněný formulář CV pro VR (v maximálním rozsahu 2 stran), na základě kterého proděkan pro vědu doporučí či nedoporučí uchazeči pokračovat v dalších krocích vedoucích k zahájení řízení ke jmenování profesorem.
   
 2. Připravit přílohy č. 1–11 a odeslat je k předběžné kontrole na email drsatovd@faf.cuni.cz. Velmi často si tak uchazeč ušetří čas a práci při případném přepracovávání.
   
  • Příloha č. 1: Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor životopisu) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 2: Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za posledních pět let, podepsaný uchazečem a vedoucím jeho pracoviště s datem vyhotovení (vzor výkazu pedagogické činnosti) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 3: Uchazečovo stručné vyjádření k přispění jeho pedagogické činnosti k rozvoji oboru, inovacím ve výuce a představám o jeho dalším působení v daném oboru s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor přispění k rozvoji oboru) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 4: Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor strukturované bibliografie) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 5: Seznam citací prací uchazeče dle metodiky WoS (případně SCOPUS, eventuálně jiné) doložený kopií příslušných stránek z WoS (vzor seznamu citací) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 6: Uchazečův komentovaný výběr pěti nejdůležitějších prací a jejich přínosu pro obor s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor výběru pěti nejdůležitějších prací) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 7: Podklady pro zhodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků, řešení grantů a výsledků výzkumů (vzor zahraničních zkušeností) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 8: Potvrzení o zaměstnavateli uchazeče a odborné praxi (vyhotovený zaměstnavatelem)
    
  • Příloha č. 9: Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
    
  • Příloha č. 10: Originály doporučujících dopisů od dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru, pokud možno z různých zemí, nebo návrh děkana fakulty, případně rektora univerzity (vzor souhrnu přílohy). Možno připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory. Doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení. Dopisy musí být podepsané s datem vyhotovení.
    
  • Příloha č. 11: Návrh tématu profesorské přednášky (vzor návrhu přednášky) – v českém nebo anglickém jazyce
 3. Po odsouhlasení příloh, a zapracování případných doporučení, vyplnit Formulář pro uchazeče o řízení ke jmenování profesorem – v českém, případně i anglickém jazyce. Údaje uvedené v jednotlivých přílohách se musí shodovat s údaji uvedenými ve formuláři. Formulář se vyplňuje ve 3. osobě a je odesílán pouze elektronicky ve formátu docx (Word).
 4. Vytvořit vlastní návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o jmenování profesorem (vzor návrhu). Uchazeč z pracoviště mimo FaF UK by měl k návrhu přiložit též doporučující dopis oficiálního zástupce organizace, u níž je uchazeč zaměstnán na hlavní pracovní poměr.
   
 5. Doručit na FaF UK (osobně na podatelnu či Vědecké oddělení, nebo poštou) následující dokumenty podepsané žadatelem v uvedeném množství:
  návrh na zahájení řízení   1 originál
  přílohy 1-7 7 výtisků: 2 originály + 5 kopií
  přílohy 8-9 2 originální vyhotovení
  příloha 10 2 originální vyhotovení
  příloha 11 1 originál
 6. Odeslat elektronicky na email kvalifikacni.rizeni@faf.cuni.cz následující dokumenty v uvedených formátech:
  přílohy 1-7 formát pdf
  příloha 10 formát pdf
  příloha 11 formát docx (Word)
  formulář JŘ    formát docx (Word)

Kroky po podání návrhu na zahájení řízení

 1. Děkan připraví návrh na ustavení komise pro řízení ke jmenování profesorem do 1 měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana návrh doplnil či odstranil jeho nedostatky. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

  Návrh předloží děkan ke schválení nejbližšímu vhodnému zasedání Vědecké rady FAF UK.

 2. Na základě § 74 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Univerzita Karlova stanovila poplatky za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem v čl. 18 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK, a to ve výši 5.000 Kč za řízení ke jmenování profesorem.

  Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem Vědeckou radou FaF UK a je nevratný.

  Po schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem Vědeckou radou FaF UK je uchazeč Vědeckým oddělením vyzván k úhradě poplatku.

  Úhrada:

  banka: Československá obchodní banka
  účet: 153149586/0300
  IBAN number: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
  Swift: CEKOCZPP
  konstantní symbol: 0308 (pro platbu převodem), 379 (pro platbu složenkou)
  variabilní symbol: 91702
  specifický symbol: část RČ před lomítkem
 3. Po zaplacení poplatku obdrží uchazeč od Vědeckého oddělení pokyny k profesorské přednášce. Po získání kladného stanoviska komise pro řízení ke jmenování profesorem je profesorská přednáška zařazena na program nejbližšího vhodného zasedání VR FaF UK.

Kroky po profesorské přednášce

 1. V případě schválení návrhu na jmenování profesorem Vědeckou radou FaF UK je návrh se všemi nezbytnými materiály postoupen na Rektorát Univerzity Karlovy.
   
 2. V případě schválení návrhu na jmenování profesorem Kolegiem rektora UK je návrh se všemi nezbytnými materiály zařazen na program nejbližšího vhodného zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy. Uchazeč se zde osobně představí během přibližně 10 min.
   
 3. V případě schválení návrhu na jmenování profesorem Vědeckou radou UK je návrh se všemi nezbytnými materiály předán Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
   
 4. V případě potvrzení návrhu na jmenování profesorem MŠMT je uchazeč pozván na profesorskou promoci Univerzity Karlovy. Za účelem uzavření spisu řízení ke jmenování profesorem je nezbytné, aby uchazeč předal kopii jmenovacího dekretu na Vědecké oddělení.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS