Výzkum v klinické a sociální farmacii - analýza faktorů ovlivňující terapeutickou hodnotu, potřebu a spotřebu léčiv

Výzkum skupiny pod vedením prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc. se zabývá různými aspekty života léčiva od výzkumu až po ukončení registrace, faktory ovlivňujícími potřebu a spotřebu léčiv u různých populačních skupin a v neposlední řadě farmacií jako oborem.

Cílem výzkumu je především vývoj metod a jejich aplikace při sledování klinických a společenských faktorů ovlivňujících terapeutickou a ekonomickou hodnotu léčiv a maximalizaci účinku a minimalizaci rizik farmakoterapie v reálné praxi. Významným zaměřením výzkumu je analýza farmakoterapie u populačních skupin, které se liší od populace využívané pro testování léčiv v klinických studiích. Výzkumná činnost je prováděna v 6 podskupinách: Farmakoepidemiologie a klinická farmacie, Sociální farmacie a léková politika, Integrativní a komplementární medicína, Dějiny zdravotnictví a farmacie, Stárnutí a změny farmakoterapie ve stáří a Compliance a související aspekty.

Podskupina vedená PharmDr. Kateřinou Malou, Ph.D. se zaměřuje především na výzkum spotřeby léčiv, rozvoj metodiky a její aplikace v rámci analýzy lékových problémů včetně aspektů chování pacienta k farmakoterapii (potřeba, obavy a léková adherence), analýzu indikátorů farmaceutické péče a dále se zabývá rozvojem a efektivitou farmakovigilačních aktivit včetně využívání odborných informací o léčivech v klinické praxi.

Podskupina vedená PharmDr. Janem Kostřibou, Ph.D. se zabývá výzkumnými projekty, jejichž cílem je usnadnit porozumění dopadů lékové politiky, jejím determinujícím faktorům, stanoviskům, postojům, přesvědčení a zvykům občanů/pacientů ve vztahu k lékařské a farmaceutické péči a k farmakoterapii a přenos těchto závěrů na poskytovatele zdravotních služeb. Tyto faktory jsou sledovány v kontextu celospolečenských změn a změn ve zdravotní a lékové politice.

Podskupina vedená PharmDr. Jitkou Pokladníkovou, Ph.D. se zaměřuje na analýzu prevalence komplementární a alternativní medicíny (KAM), postojů ke KAM, regulace KAM, hodnocení účinnosti a bezpečnosti komplementárních, alternativních a integrativních přístupů, zejména těch, které integrují psychosomatický a spirituální rozměr, v léčbě a prevenci chronických onemocnění.

Podskupina vedená PharmDr. Janem Babicou, Ph.D. se orientuje na výzkum dějin farmacie a zdravotnictví na území českých zemí a Československa. Výzkum je zaměřen zejména na lékárenství v raném novověku a ve 20. století, zdravotnictví a jeho institucionální podoby v raném novověku a na léčiva, léčivé přípravky a farmakoterapii v raném novověku.

Podskupina vedená PharmDr. Danielou Fialovou, Ph.D. je zaměřena na procesy ovlivňující stárnutí organismu a jejich specifický vliv na terapeutickou hodnotu léků v populaci seniorů, s ohledem na stařecké syndromy a symptomy, faktory související se stařeckou křehkostí a další determinanty stárnutí organismu. Jsou analyzovány i rizikové faktory a negativní dopady nevhodného předepisování léků ve stáří v různých prostředích zdravotní péče.

Podskupina vedená PharmDr. Magdou Vytřísalovou, Ph.D. se zaměřuje na kvantitativní i kvalitativní analýzu compliance (adherence) pacientů a zdravotníků k farmakologické a nefarmakologické léčbě a k léčbě zdravotnickými prostředky. Na populační úrovni analyzuje faktory ovlivňující dostupnost léčiv, problematiku registrace, cenové a úhradové regulace, regulace preskripce a jejich vliv na spotřebu léčiv a compliance k léčbě.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS