Výzkum v klinické a sociální farmacii - analýza terapeutické hodnoty, potřeby a spotřeby léčiv a vývoje farmacie

Výzkumná skupina klinické & sociální farmacie a dějin farmacie (KLINSOF-HIF)

Výzkum skupiny pod vedením doc. PharmDr. Josefa Malého, Ph.D., se zabývá různými aspekty života léčiva od výzkumu až po ukončení registrace, faktory ovlivňujícími potřebu a spotřebu léčiv u různých populačních skupin a v neposlední řadě farmacií jako oborem. Cílem výzkumu je především vývoj metod a jejich aplikace při sledování klinických a společenských faktorů ovlivňujících terapeutickou a ekonomickou hodnotu léčiv a maximalizaci účinku a minimalizaci rizik farmakoterapie v reálné praxi. Významným zaměřením výzkumu je analýza farmakoterapie u populačních skupin, které se liší od populace využívané pro testování léčiv v klinických studiích. Výzkumná činnost je prováděna ve dvou podskupinách: Farmakoepidemiologie a klinická farmacie, Dějiny zdravotnictví a farmacie.

Výzkum Farmakoepidemiologie a klinické farmacie se zaměřuje především na výzkum spotřeby léčiv, rozvoj metodiky a její aplikaci v rámci analýzy lékových problémů, výzkum aspektů chování pacienta ve farmakoterapii (potřeba, obavy a adherence k léčbě), analýzu indikátorů farmaceutické péče a dále se zabývá rozvojem a efektivitou farmakovigilančních aktivit a využíváním odborných informací o léčivech v klinické praxi.

Výzkum Dějin zdravotnictví a farmacie se orientuje na studium vývoje farmacie a zdravotnictví na území českých zemí a Československa. Výzkum je zaměřen zejména na lékárenství v raném novověku a ve 20. století, zdravotnictví a jeho institucionální podoby v raném novověku a na léčiva, léčivé přípravky a farmakoterapii v raném novověku.

Výzkumná skupina Stárnutí a změny terapeutické hodnoty léků ve stáří

Skupina vedená doc. PharmDr. Danielou Fialovou, Ph.D., je zaměřena na procesy ovlivňující stárnutí organismu a jejich specifický vliv na terapeutickou hodnotu léků v populaci seniorů, s ohledem na stařecké syndromy a symptomy, faktory související se stařeckou křehkostí a další determinanty stárnutí organismu. Jsou analyzovány i rizikové faktory a negativní dopady nevhodného předepisování léků ve stáří v různých prostředích zdravotní péče.

Skupina se zaměřuje také na analýzu prevalence komplementární a alternativní medicíny (KAM), postojů ke KAM, regulace KAM, hodnocení účinnosti a bezpečnosti komplementárních, alternativních a integrativních přístupů, zejména těch, které integrují psychosomatický a spirituální rozměr, v léčbě a prevenci chronických onemocnění.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS