Výzkum lékových forem

Pracovní skupina vedená doc. PharmDr. Zdeňkou Šklubalovou, Ph.D. bude pokračovat ve výzkumu v oblasti formulace léčivých přípravků, modifikace uvolňování léčiv a vývoje nosičů pro jejich cílenou distribuci. V oblasti pevných a tekutých lékových forem se členové skupiny dlouhodobě zabývají fraktálními aspekty sypného a konsolidačního chování farmaceutických partikulárních materiálů, tj. prášků, granulátů, tabletovin a metodami hodnocení energetických procesů, ke kterým dochází během tvorby tablet (Ondrejček et al. 2014). Je studován proces lisování a jeho ovlivnění formulačními parametry (složení excipientů, vliv aktivních látek) a metodami jejich zpracování, např. co-processing a granulace (Mužíková et al. 2016). V rámci projektu se bude navazovat na dosavadní výsledky studia parametrů rovnic lisování (Ondrejček et al. 2014), záznamu síla – dráha, testu stresové relaxace (Svačinová et al 2014), kinetiky drcení tablet, isoperibolické kalorimetrie a DSC. Výstupy mají přímou návaznost na farmaceutickou praxi a spolupráci s farmaceutickými výrobci (Zentiva, k.s., Teva, aj.) při hodnocení kvality surovin a jejich zpracovatelnosti.

Nedílnou součástí je studium možností ovlivnění biodostupnosti léčiv při formulaci tablet s prodlouženým uvolňováním spojené se studiem kinetiky disoluce (Čupera et al. 2015, Komersová et al. 2016), vývojem orodispergovatelných tablet a liqui-solid systémů (Vraníková et al. 2015). Nově budou sledovány možnosti zvýšení biodostupnosti tvorbou samoemulgujících systémů, bude zkoumána možnost využití vazby mikronizovaného léčiva na povrch nosičů/plniv a možnost využití pelet, příp. potahovaných pelet pro modifikaci uvolňování léčiva. 

V oblasti tekutých lékových forem jsou sledovány závislosti mezi vlastnostmi pomocných látek a vlastnostmi finálních přípravků (parenterálních, očních a perorálních) při optimalizaci složení; pokračuje spolupráce se skupinou prof. Solicha a SÚKL při formulačních a stabilitních studiích pediatrických přípravků pro magistraliter přípravu v nemocniční lékárně (Klovrzová et al. 2016). Toto téma má přímou návaznost na národní lékopis a lékárenskou praxi. 

Skupina dlouhodobě spolupracuje s Université de Lorraine, Nancy; Univerzitou Bonn (prof. K. Wagner); Université Franche-Comté, Besancon; Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg; GKSS Research Centre, Geesthacht, dále s VFU FaF Brno (doc. Gajdziok), Univerzitou Pardubice, VŠCHT Praha (prof. Bělohlav, doc. Zámostný), VUT Brno (doc. Svěrák) a STU Bratislava (skupina prof. Pečiara) a dalšími. Nově je navázána spolupráce s Univerzitou Basilej (prof. M. Kuentz). 

Ve spolupráci se skupinou doc. Vávrové a VŠCHT Praha bude pokračovat studium fázového chování lipidů se zaměřením na lipidové nosiče pro dermální a transdermální aplikaci léčiv (Vidlářová et al. 2016) a sledování vlivu složení formulace přípravku na tento proces s využitím permeačních experimentů, IČ spektroskopie, DSC, rentgenové difrakce a dalších metod.

Dílčí pracovní skupina se zaměří na formulaci a testování medikovaných mikrodisperzních a nanodisperzních systémů jako jsou mikro/nanočástice a mikro/nanovlákna, membrány a implantáty. Bude využito komerčních i originálně syntetizovaných polyesterů a oligoesterů alifatických hydroxykyselin s lineární, větvenou a blokovou konstitucí molekuly ve funkci nosičů protinádorových a protimikrobních léčiv. Výzkum navazuje na dosavadní výsledky v oblasti charakterizace (Dittrich et al. 2014), formulace degradovatelných terapeutických systémů (Snejdrova et al. 2013, 2016) a jejich testování (Jirásková et al. 2015). Ve spolupráci s laboratoří prof. Pávka budou vyvíjeny částicové systémy s optimalizovanými parametry pro průnik do buněčných struktur v podmínkách in vitro. Bude studována kinetika uvolňování léčivé látky v různých podmínkách in vitro a vliv impulzů z vnějšího prostředí. V této oblasti pokračuje spolupráce s domácími (Contipro a.s., Elmarko a.s.) a zahraničními pracovišti.

Bude studován průchod nanokorpuskulárních nosičů typu polysacharidů a polypeptidů bukální a sublingvální mukozální bariérou in vitro. Bude pokračovat výzkum polymerních nanovlákenných nosičů a tuhých disperzí z hlediska jejich nadmolekulárních struktur, vybraných preformulačních charakteristik a aplikačně výhodného farmaceuticko-technologického designu, s důrazem na optimální uvolňování a biodostupnost aktivních látek. (Vrbata et al. 2013, 2014).

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS