Ukončené projekty v oblasti výzkumu

Program Vývoj a studium léčiv (Progres Q42)

Program rozvoje farmacie „Výzkum a studium léčiv“ navazuje na předchozí úspěšný program rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK) v širokém spektru všech farmaceutických disciplín. Je zaměřen na moderní a aktuální oblasti výzkumu nových potenciálních léčiv i studium vlastností léčiv již zavedených do klinické praxe.

Koordinátor a rada programu

Koordinátor programu

  • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan fakulty

Rada programu

  • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
  • prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
  • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
  • prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Přehled oblastí výzkumu

Program Vývoj a studium léčiv (Progres Q42) vychází z dlouhodobého profilového záměru Farmaceutické fakulty UK, navazuje na program PRVOUK P40.

V letech 2005 - 2011 byla Farmaceutická fakulta nositelkou výzkumného záměru MSM 0021620822: Výzkum nových lékových struktur, který navázal na předchozí čtyři výzkumné záměry (MSM 111600001 Vývoj, příprava a technologie léčiv; MSM 111600002 Interakce léčiv s biologickými systémy; MSM 111600003 Látky přírodního původu jako zdroje potenciálních léčiv; MSM 111600004 Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu, potřebu a spotřebu léčiv po jejich zavedení do praxe). Ve spolupráci s výrobními podniky či s dalšími vědeckými ústavy pak byly řešeny úkoly v rámci Výzkumných center (MSMT 1M6138896301 Centrum pro výzkum nových antivirotik a cytostatik – ÚOCHB a LN00B125 Centrum pro výzkum struktury a mechanismu účinku potenciálních léčiv – Zentiva). Pracovníci fakulty dále pravidelně řeší projekty prestižních grantových agentur (GAČR, TAČR, AZV, MPO a dalších). Na fakultě jsou v letech 2012-2017 řešeny dvě univerzitní výzkumná centra UNCE na podporu mladých postdoktorandských pracovníků (Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém, Studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění) a také Centrum excelence GAČR (Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky) – jediné v oblasti lékařských věd na Univerzitě Karlově.

V letech 2012 – 2016 Farmaceutická fakulta řešila výzkum více koordinovaně formou jednoho celofakultního projektu PRVOUK P40. Koncepce i vlastní řízení projektu se ukázaly jako přínosné, což napomohlo větší integraci jednotlivých výzkumných skupin napříč jednotlivými katedrami a vědními disciplínami. Vedoucí jednotlivých výzkumných skupin prezentovali 2x ročně své výsledky na kolokviích, zaměřených na výměnu informací a stimulaci mezioborové spolupráce. V roce 2016 bylo dosavadní řešení projektu hodnoceno bez připomínek. V závěru oponentního posudku je uvedeno, že „program má pozitivní efekt na rozvoj výzkumu, domácí i mezinárodní spolupráce, vzdělávání i infrastruktury v rámci Farmaceutické fakulty UK. Cíle jsou řádně plněny, navazují na předchozí výzkum, intenzivně se dále rozvíjejí, o čemž svědčí kvalitní mezinárodní publikace v impaktovaných časopisech“.

Věda je na FaF UK rozvíjena ve všech oblastech farmaceutických věd a stále více se posiluje snaha řešit problematiku léčiva komplexně. Proto vznikají týmy, které se zabývají farmaceuticko-chemickými aspekty léčiv, tedy nejen syntézou, ale i jejich biologickým hodnocením, které spočívá jak ve sledování jejich přímé biologické aktivity, tak ve sledování biotransformací a farmakodynamiky nových molekul, jejich stabilitou, analýzou, formulací lékových forem, cílenou aplikací léčiv a způsobem podání, z nichž značných pokroků bylo dosaženo v oblasti transdermální aplikace. V oblasti přírodních léčiv je pozornost věnována jednak tradičním, ale především nově objeveným léčivým rostlinám, resp. jejich obsahovým látkám. Významné jsou, především v poslední době, práce objasňující strukturu nově izolovaných sekundárních metabolitů vyšších rostlin. Rovněž je sledována možnost jejich biotechnologické produkce a jejího pozitivního ovlivnění tzv. elicitací. Pozornost je věnována potravním doplňkům přírodního původu z hlediska jejich terapeutického či nutričního významu a také z hlediska jejich možných interakcí s léčivy či s dalšími složkami stravy. Na FaF UK je rovněž řadu let rozvíjena problematika zabývající se analýzou faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu, spotřebu a potřebu léčiv.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS