Lékové informační centrum v roce 2022

01.02.2023

Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FAF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK), je jediným univerzitním centrem tohoto druhu v České republice, jehož činnost se datuje k roku 1994. V roce 2022 bylo, stejně jako v předchozím roce, formálně řešeno 30 lékových dotazů od tazatelů z řad odborné zdravotnické veřejnosti. Na rozdíl od let 2020 a 2021 nebyl žádný dotaz zaměřen na problematiku COVID-19. Na druhou stranu se LIC zabývalo například dotazem ekvivalence léčivého přípravku z Ukrajiny v podmínkách České republiky.

Zaslané dotazy na LIC se v roce 2022 týkaly různých specificky zaměřených oblastí. Nejvíce však lékově navozených nežádoucích účinků či tradičně lékových interakcí u pacientů s polyfarmakoterapií. Nejčastějšími tazateli byli veřejní lékárníci z Královehradeckého a Středočeského kraje. Kliničtí farmaceuti zaslali do LIC své dotazy ve 20 % případů, přičemž dotazovaná problematika se týkala například kontraindikace Novo-passit perorálního roztoku u dětí mladších 12 let. Ze spektra všech dotazů z roku 2022 lze zmínit velmi zajímavý dotaz z oblasti veterinární farmakoterapie na zlepšení motility jícnu u psa. Řešení tohoto dotazu trvalo delší čas než je obvyklé z důvodu konzultace veterinárního lékaře i odborníka z Katedry farmakologie a toxikologie. Z oblasti komplementární a alternativní medicíny byl pozoruhodný dotaz lékových interakcí cyklosporinu s cordycepsem u dětské pacientky s nefrotickým syndromem nebo také obecný dotaz na lékové interakce s čajem rooibos poukazující na nutnost kultivovat provedení literární rešerše zdroji zaměřenými na komplementární a alternativní medicínu. Dotaz z veřejné lékárny na racionální indikaci antitrombotické léčby u polymorbidního pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin pak ukázal, že LIC může napomoci k optimalizaci farmakoterapie polymorbidních pacientů. Podobně vznesl zajímavý dotaz praktický lékař k výběru vhodného antihypertenziva u pacienta s elevací kreatinkinázy.

Prezentace činnosti LIC proběhla v rámci odborného sdělení „Činnost a vybrané lékové dotazy Lékového​ informačního centra FaF UK a FN HK“ na 30. kongresu nemocničního lekárenstva v Bratislavě a paralelně i na 26. kongresu nemocniční farmacie v Ostravě. V přednášce bylo mimo jiné poukázáno na pestrost informačních zdrojů, které LIC k řešení lékových dotazů využívá. Zpracování lékových dotazů v LIC je umožněno především přístupem k rozsáhlému fondu tištěných a elektronických odborných informačních zdrojů zprostředkovanými FAF UK, ale také díky vyškoleným členům LIC, kteří standardním procesem a s využitím principů medicíny založené na důkazu informace v daných zdrojích vyhledávají, analyzují a formulují do požadovaných odpovědí. I tento rok byl fond zdrojů významně obohacen o vybrané elektronické databáze z MedicinesComplete díky podpoře evropského strukturálního fondu ERDF II, který mohl být v LIC i při výuce na Farmaceutické fakultě UK využíván.

Na chodu LIC se během roku aktivně podílelo 19 členů. Jedná se o zaměstnance Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK včetně odborníků se specializační způsobilostí a aktivně praktikujících klinicko-farmaceutickou péči, studenty prezenčního a kombinovaného doktorského studia oboru klinická a sociální farmacie, pro které činnost v LIC slouží mimo jiné k odbornému výcviku, klinické farmaceuty a klinického farmakologa z FNHK. Zároveň jsou některé dotazy s výhodou konzultovány se specialisty FN HK či kolegy z jiných kateder Farmaceutické fakulty UK. Členská základna čítá i vyškolené pregraduální studenty farmacie, z nichž někteří analyzují dílčí činnosti LIC v rámci svých diplomových prací. V tomto roce byla úspěšně obhájena již pátá diplomová práce na téma LIC, konkrétně se zabývala odbornými informačními zdroji zaměřenými na nežádoucí účinky léčiv a analýzou řešených dotazů stran nežádoucích účinků.

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či praktické lékárenství a pro lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, jsou v LIC pořádány odborné stáže. V září 2022 byla uspořádána dvoudenní stáž.

Všechny lékové dotazy jsou evidovány a strukturně členěny v databázi LIC, která je kontinuálně vedena od založení centra. Připomínáme tazatelům, že při zadávání dotazů je vhodné využít kontaktní formulář, který usnadní standardizaci zadávání a evidenci dotazů. Dále velmi prosíme o zaslání co nejúplnějšího zadání a relevantních informací. Rovněž žádáme o zasílání zpětné vazby, která nám pomáhá v sebereflexi a často doplňuje závěr dotazu.

Děkujeme za Vaši přízeň a zajímavé dotazy a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.

Text: PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS