Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce

Opatření děkana č. 2010/11

Přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Na základě Rigorózního řádu UK v Praze ze dne 28. dubna 2006 stanovuji:

1) Písemná přihláška ke státní rigorózní zkoušce podepsaná uchazečem musí být podána na předepsaném formuláři. Součástí přihlášky doručené na vědecké oddělení musí být tyto přílohy:

  • ověřená kopie vysokoškolského diplomu
  • ověřená kopie dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, anebo dokladů podle § 25 nebo podle § 43 odst.2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
    Absolventi zahraničních vysokých škol předloží doklad o nostrifikaci.
  • stručný životopis uchazeče
  • název a osnova zamýšlené rigorózní práce
  • doklad o zaplacení poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky.

2) Poplatek spojený s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a konáním státní rigorózní zkoušky dle čl. 6, odst. 1 Rigorózního řádu UK v Praze činí 5 700,- Kč. Poplatek se hradí převodem na bankovní účet fakulty a je splatný spolu s přihláškou. Poplatek je nevratný. Poplatek může děkan fakulty prominout na základě písemné žádosti absolventa doktorského studijního programu UK-FaF HK, který řádně ukončil doktorské studium úspěšnou obhajobou disertační práce do 5 let od zahájení studia. Do této doby se započítává doba přerušení studia.

3) Pokud formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy a do 30 dnů od výzvy fakulty uchazeč nedostatky neodstraní, má se za to, že přihláška nebyla podána.

4) Náhrada nákladů spojených se státní rigorózní zkouškou a přípravou na ni dle čl. 6, odst. 2 Rigorózního řádu UK v Praze: Náklady spojené s používáním informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku v rozsahu 10 hodin činí 5 300,- Kč, v případě žádosti o uznání diplomové práce jako práce rigorózní činí tyto náklady 2 000,- Kč. Náklady spojené s využíváním zařízení fakulty v souvislosti se zpracováním rigorózní práce činí 6 000,- Kč. Závazné přijetí příslušné nabídky služeb uvede uchazeč v přihlášce. Náklady se hradí převodem na bankovní účet fakulty. Doklad o zaplacení předloží uchazeč na vědecké oddělení fakulty před užíváním nabízených služeb.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2010 a nahrazuje opatření děkana č. 2006/6 a Dodatek č.1 k opatření děkana č. 2006/6.

 

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

V Hradci Králové dne 23. července 2010

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS