Lékové informační centrum v roce 2023

25.03.2024

lékové informační centrum lic

Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FAF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK), je jediným univerzitním centrem tohoto druhu v České republice. Stejně jako v minulých letech, LIC pokračovalo ve své misi poskytovat kvalitní, vědecky podložené informace z oblasti farmacie. V průběhu roku 2023 bylo řešeno široké spektrum lékových dotazů od zdravotnických profesionálů, přičemž nejčastějšími tazateli byli veřejní lékárníci zejména z Královehradeckého a Středočeského kraje. Multidisciplinární význam práce LIC však podtrhuje zpracovávání lékových dotazů přijatých od klinických farmaceutů, lékařů různých specializací i laboratorních pracovníků ve zdravotnictví. V uplynulém roce došlo k poklesu počtu řešených dotazů asi o 40 %, tj. celkem bylo formálně řešeno 18 lékových dotazů zaměřených na farmakoterapii u různých onemocnění, nicméně lze pozorovat několik klíčových témat, která reflektují složitost současné farmakoterapie a potřebu kontinuálního vzdělávání a podpory zdravotnických profesionálů. Podobně jako v uplynulých letech byl jedním z hlavních trendů v zaslaných dotazech zájem o bezpečné a efektivní používání léčivých přípravků s ohledem na jejich interakce a vliv na různé skupiny pacientů. Tyto dotazy souvisely s nutností pochopit komplexní vztahy mezi různými léčivy a potřebou individualizovaného přístupu k pacientům.

Mezi dotazy zaměřené na lékové interakce byly řešeny například kombinace klindamycin a ethinylestradiol + drospirenon či klinická významnost lékové interakce dabigatran a diklofenak v kontextu geriatrického pacienta. Dotazy zaměřené na specifické skupiny pacientů pak zahrnovaly podávání léčiv u těhotných a kojících žen, pacienta s jaterní cirhózou či pacienta s myasthenia gravis. U pediatrických pacientů bylo mimo jiné řešeno například alternativní schéma podání hexavakcíny mimo dobu povinného očkování nebo bezpečnost a efektivita podávání individuálně připravovanách tobolek s bromidem draselným pro potlačení zvýšené sexuální aktivity u 13letého pacienta s poruchou autistického spektra. Složitost dotazů reflektovaly i dotazy týkající se nežádoucích účinků jako například zhodnocení rizika potenciálních nežádoucích účinků u 5% unguentum sulphuratum u kojence léčeného pro svrab, dále mastopatie po spironolaktonu či ztráta a obnovení tělesného ochlupení v souvislosti s podáváním kombinace dulasterid a tamsulosin + eplerenon.

Všechny dotazy byly pečlivě analyzovány, formulovány a revidovány vyškolenými členy LIC s využitím širokého spektra tištěných a elektronických odborných informačních zdrojů zprostředkovanými FaF UK včetně mezinárodních databází, vědecké literatury a konzultací s odborníky. Průměrný čas potřebný k vyřešení dotazů se udržel na srovnatelné úrovni s minulým rokem, což opět svědčí o náročnosti dotazů, efektivitě a odbornosti našeho týmu. Každý dotaz byl řešen s maximálním možným nasazením zahrnujícím standardní kontrolu správnosti řešení dotazu tak, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita a přesnost informací.

Na chodu LIC se během roku aktivně podílelo 19 členů. Jedná se o zaměstnance Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK včetně odborníků se specializační způsobilostí a aktivně praktikujících klinicko-farmaceutickou péči, studenty prezenčního a kombinovaného doktorského studia oboru klinická a sociální farmacie, pro které činnost

v LIC slouží mimo jiné k odbornému výcviku, klinické farmaceuty z oddělení klinické farmacie Nemocniční lékárny FN HK a klinického farmakologa z FN HK. Zároveň jsou některé dotazy s výhodou konzultovány se specialisty FN HK či kolegy z jiných kateder Farmaceutické fakulty UK. Členská základna čítá i vyškolené pregraduální studenty farmacie, z nichž někteří analyzují dílčí činnosti LIC v rámci svých diplomových prací. V roce 2023 byla úspěšně obhájena již šestá diplomová práce na téma LIC zabývající se problematikou řešení lékových dotazů farmaceutů na sociálních sítích. Ve stejném roce byla také obhájena rigorózní práce zaměřená na lékové dotazy a odborné informační zdroje o léčivech v oblasti těhotenství a kojení, přičemž výsledky dané práce byly prezentovány formou posterového sdělení na XXV. sympoziu klinické farmacie René Macha v Mikulově.

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či praktické lékárenství a pro lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, jsou v LIC pořádány odborné stáže. V prosinci 2023 byla takto uspořádána jedna dvoudenní stáž.

Všechny lékové dotazy jsou evidovány a strukturně členěny v databázi LIC, která je kontinuálně vedena od založení centra. Při zadávání dotazů je doporučeno využít kontaktní formulář, který usnadní standardizaci zadávání a evidenci dotazů, a zasílat co nejúplnějšího zadání v kontextu relevantních informací. Zpětná vazba od tazatelů na zpracované dotazy je pak neméně důležitá, protože pomáhá v sebereflexi řešitelů dotazů a často doplňuje závěr dotazu.

Děkujeme všem našim tazatelům za důvěru a zajímavé dotazy a těšíme se na další spolupráci v roce 2024, kdy uplyne 30 let od založení LIC FAF UK a FN HK.

Text: PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS