Lékové informační centrum v roce 2018

21.01.2019

Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FAF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK), se i v roce 2018 věnovalo řešení lékových dotazů od tazatelů z řad odborné zdravotnické veřejnosti a podílelo se na celoživotním vzdělávání zdravotnických profesionálů formou krátkodobých specializačních stáží. Právě rok 2018 byl 25. rokem existence LIC na FAF UK, které bylo založeno v roce 1994 a v současnosti je druhým nejstarším a jediným univerzitním centrem v České republice.

V roce 2018 bylo v LIC řešeno 38 dotazů zaslaných z celé České republiky a 2 ze Slovenska. Převážně se jednalo o dotazy z Východočeského kraje od lékárníků z veřejných lékáren, nemocničních lékařů a ambulantních specialistů. Z FNHK bylo řešeno celkem 9 dotazů, které vyžadovaly hlubší analýzu a rešerši dostupnými informačními zdroji. Příkladem může být dotaz, který se týkal možné zkřížené alergické reakce mezi kotrimoxazolem a celekoxibem u revmatologického pacienta nebo melperon jako příčina hypotenze u dialyzovaného pacienta. Zpracování lékových dotazů v LIC je umožněno, mimo jiné, díky přístupu k rozsáhlému fondu tištěných i elektronických odborných informačních zdrojů, ale také díky vyškoleným členům LIC, kteří standardním procesem a s využitím principů medicíny založené na důkazu informace v daných zdrojích vyhledávají, analyzují a formulují do požadovaných odpovědí.

Na chodu LIC se v současnosti podílí 19 členů. Jedná se o zaměstnance Katedry sociální a klinické farmacie FAF UK včetně odborníků se specializační způsobilostí a aktivně praktikujících klinicko-farmaceutickou péči, studenty prezenčního a kombinovaného doktorského studia oboru klinická a sociální farmacie, pro které činnost v LIC slouží mimo jiné k odbornému výcviku, a klinického farmakologa FNHK. Zároveň jsou některé dotazy s výhodou konzultovány se specialisty FNHK či kolegy z jiných kateder FAF UK. Členská základna také čítá vyškolené pregraduální studenty farmacie, z nichž někteří analyzují dílčí činnosti LIC v rámci svých diplomových pracích.

Všechny lékové dotazy jsou evidovány a strukturně členěny v databázi LIC, která je kontinuálně vedena od založení centra. V roce 2018 byla provedena celková analýza všech evidovaných dotazů s cílem zjistit prevalenci a způsob řešení lékových dotazů napříč 25letou existencí LIC. Výsledky analýzy byly prezentovány v posterové sekci v srpnu 2018 na 34th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management v Praze. Poster s analýzou řešených LIC dotazů byl také představen na jubilejním XX. sympoziu klinické farmacie René Macha. Novinkou, kterou LIC pro tazatele vytvořilo, je kontaktní formulář, který usnadní standardizaci zadávání a evidence dotazů, tudíž je pro zasílání dotazů do LIC doporučen využívat.

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či praktické lékárenství a pro lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, byla v uplynulém roce uspořádána dvoudenní odborná stáž, která se věnovala především prohloubení znalostí a práci s odbornými informačními zdroji, základům farmakoepidemiologie a interpretaci informací o léčivech. V nadcházejícím roce jsou plánovány další stáže, na kterých jsou všichni zájemci srdečně zváni (přihlašování naleznete zde).

Ještě jednou tedy blahopřejeme LIC FAF UK a FNHK k jubilejním 25. narozeninám, ať i nadále pokračuje ve všech svých činnostech s cílem naplnit požadavky zdravotnického terénu v oblasti řešení lékových problémů. Spolu se založením Farmaceutické fakulty v Hradci Králové před 50 lety můžeme neutuchající fungování LIC vnímat jako další milník rozvoje farmacie v České republice, mimo jiné díky práci a nadšení všech členů LIC a díky všem kolegům, kteří zasílají zajímavé dotazy ze své praxe a jakkoliv se na činnosti LIC dále podílejí.

Děkujeme a těšíme se na Vaše dotazy, které nás pro Vás baví řešit!

Text: PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS