Farmaceutická fakulta UK získala podporu pro 5 projektů v soutěži Ministerstva zdravotnictví

13.03.2024

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy získala účelovou podporu pro 5 nových projektů zdravotnického výzkumu a vývoje v jednostupňové veřejné soutěži Ministerstva zdravotnictví na léta 2024–2027.

AZV

V soutěži tzv. juniorských projektů získal podporu projekt RNDr. Miloslava Macháčka, Ph.D. s názvem „Využití terapie na bázi fotosensitizérů v boji s notoricky známými multirezistentními bakteriálními původci ze skupiny ESKAPE zodpovědnými za infekce kůže a ran.  V rámci projektu budou vyvinuty a studovány originální vysoce účinné fotosensitizéry (léčiva aktivovaná světlem) určené pro selektivní eradikaci rezistentních kmenů bakterií, které často osidlují rány a popáleniny. Díky schopnosti tvorby biofilmu a rozvoji rezistence ke známým antibiotikům je konvenční léčba takovýchto ran poměrně komplikovaná, a mnohdy dokonce selhává. Námi vyvíjené látky však tento problém obcházejí a zachovávají si vysoký účinek i proti těmto odolným kmenům bakterií.

V sekci tzv. standardních projektů získaly podporu 4 projekty. Prvním z nich je projekt doc. PharmDr. Mgr. Martina Krátkého, Ph.D. s názvem „Vývoj nových sloučenin jako možnosti řešení nepříznivé epidemiologie rezistentních houbových infekcí(spolupříjemcem je Fakultní nemocnice HK). Projekt je motivován rostoucím počtem infekcí způsobených mikroskopickými houbami, a to včetně forem, jež jsou rezistentní vůči používaným léčivům, kterých je navíc jen málo. Proto se v projektu budeme věnovat podrobnému mapování této rezistence v nemocničním prostředí a poté vyvíjet a komplexně studovat nové molekuly jako potenciální léčiva účinná i proti těmto rezistentním houbám.

Dalším podpořeným je projekt prof. PharmDr. Lucie Novákové, Ph.D. s názvem „Identifikace nových specifických markerů pro diagnostiku oční rosacey“. Oční rosacea (růžovka) je chronické, zánětlivé onemocnění, jehož diagnostika je velmi obtížná, protože byla doposud založena pouze na lékařském hodnocení nespecifických příznaků. Její pozdní diagnostika však může způsobit poškození rohovky a zhoršit kvalitu života pacienta. Cílem tohoto projektu je proto nalezení vhodných specifických látek (markerů), jež by umožnily snadnou a rychlou diagnostiku vedoucí k dřívější léčbě a snížení spotřeby imunosupresiv a antibiotik, což je vzhledem k rozšířené rezistenci na antibiotika obzvláště žádoucí.

Projekt prof. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D. s názvem (Pato)fyziologická role endokanabinoidního systému v udržení těhotenství a předčasném porodu(spolupříjemci FN HK a UHK) bude zkoumat mechanismy propojující předčasný porod s endokanabinoidním systémem v placentě a fetálních membránách. Rovněž bude studovat možné využití endokanabinoidů pro predikci předčasného porodu u žen, kde bylo riziko předčasného porodu diagnostikováno. Tyto poznatky podstatně zlepší schopnost identifikovat a léčit ženy ohrožené předčasným porodem. Předčasný porod představuje výrazné riziko úmrtí, morbidity a dalších komplikací u novorozenců.

Podporu získal také projekt prof. PharmDr. Kateřiny Vávrové, Ph.D. s názvem „Lipidomika kožní bariéry jako neinvazivní metoda predikce pozdních následků u pacientů, kteří přežili onkologické onemocnění v dětství(spolupříjemce FN v Motole). Cílem projektu je zlepšit identifikaci pacientů s nejvyšším rizikem rozvoje pozdních následků po onkologické léčbě v dětství. Na základě detailního zmapování vztahů mezi lipidomickým profilem a biofyzikálními změnami v kůži, markery předčasného stárnutí, metabolického věku, faktory životního stylu a klinickými nálezy chceme porozumět procesům, které vznik a rozvoj pozdních následků řídí, a vytvořit tak doporučení pro zlepšení kvality života u těchto pacientů.

Dále byl podpořen projekt doc. PharmDr. Korábečného, Ph.D. z Fakultní nemocnice HK s názvem „Senzibilizace gramnegativních bakterií k léčbě antibiotiky pomocí inhibitorů efluxní pumpy, kde je Farmaceutická fakulta UK v roli spolupříjemce – spoluřešitelem projektu je doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Odolnost bakterií k současně používaným antibiotikům výrazně komplikuje léčbu infekčních onemocnění a očekává se, že podíl těchto odolných kmenů bakterií bude v čase dále stoupat. Cílem projektu je vyvinout kandidátní léčiva, která budou blokovat jeden z mechanismů, kterým bakterie zvyšují svou odolnost proti antibiotikům, tzv. efluxní pumpy, a tím zvýšit účinnost používaných antibiotik.

Řešení projektů bude zahájeno v květnu 2024 a během následujících čtyř let přinesou na Farmaceutickou fakultu UK přes 42 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že z celkem 11 podaných projektů z Farmaceutické fakulty UK uspělo 5 návrhů projektů, jedná se o velmi nadprůměrnou 45% úspěšnost!

Všem podpořeným gratulujeme, přejeme úspěch v řešení projektů a dosažení co nejkvalitnějších výsledků!

 

Text: Ing. Martina Doležalová

AZVCR logo

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS