Zakončení celofakultního projektu Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA - CDN)

28.06.2023

V týdnu od 12. června 2023 se na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy objevila celá řada zahraničních hostů, kteří působili v projektu OP VVV (výzva Excelentní výzkum) „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy“ (EFSA-CDN), a to buď jako strategičtí partneři projektu nebo úzce spolupracovali s členy výzkumného kolektivu, zejména pracovní skupiny VP3. Mezi těmito hosty byli např. prof. Rangel a dr. Mesquita (Catholic University of Porto), prof. Montenegro a prof. Segundo (University of Porto), prof. Miró (hostující profesor FaF UK, University of Balearic Islands), prof. Frenzel (Technical University Berlin), prof. Kolev (University of Melbourne), dr. Kukoc Modun (University of Split) a prof. Tymecki (University of Warsaw).

123456

Někteří zahraniční hosté se mimo diskuzí o navazující mezinárodní projektové spolupráci zúčastnili také obhajob disertačních prací v oboru Farmaceutická analýza a habilitační přednášky Dr. Horstkotte, M.Sc., a následného zasedání Vědecké rady FaF UK jako členové habilitační komise. V rámci společenského programu proběhla exkurze do Farmaceutického muzea na Kuksu. Při všech setkáních panovala přátelská pracovní atmosféra, plánovala se další spolupráce, společné projekty, výměny studentů, postdoktorandů apod.

Na návštěvy zahraničních hostů navázalo dne 14. června 2023 výjezdní zasedání fakultních členů projektu EFSA-CDN v Peci pod Sněžkou, kde účastníci zhodnotili klady i zápory 5,5 let trvajícího projektu s celkovou dotací ve výši téměř 213 mil. Kč, který mj. přinesl fakultě investiční prostředky na nákup řady unikátních přístrojů v celkové hodnotě cca 101,5 mil. Kč, a umožnil zahraniční stáže a konference mnoha zejména juniorských členů.

Místem konání závěrečné konference se stal penzion Bouda Máma, kde garant projektu prof. Solich ve spolupráci s Ing. Hubáčkem poděkovali všem zúčastněným za jejich dosavadní činnosti v projektu. Na této závěrečné výjezdní konferenci byla zhodnocena realizace projektu jako celku, bylo shrnuto dosažení deklarovaných cílů jednotlivých skupin VP1, VP2 a VP3 a dále byla představena vize dalšího rozvoje vědecko-výzkumného prostředí FaF UK, a to ideálně prostřednictvím nových mezinárodních projektů typu Horizont Evropa.

Projekt EFSA-CDN, který podpořil excelentní interdisciplinární výzkum na FaF UK s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu, a jehož cílem bylo zvýšit účinnost a bezpečnost léčiv a nutraceutik a zvýšit konkurenceschopnost VaV centra v mezinárodním měřítku, a to realizací klíčových aktivit podporujících kvalitní výzkum, rozvoj výzkumných týmů s účastí excelentních zahraničních vědců, modernizaci infrastruktury, internacionalizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích, je pozitivním příslibem pro realizaci obdobných projektů zaměřených na špičkový výzkum na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Autoři textů a fotografií:

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Ing. Martin Hubáček

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy je spolufinancován Evropskou unií.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS