Sympozium klinické farmacie René Macha oslavilo 25. výročí

08.12.2023

Ve dnech 1.–2. prosince 2023 proběhlo v Kongresovém centru Zámek Mikulov tradiční Sympozium klinické farmacie René Macha, které každoročně pořádá Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK) a Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČFS ČLS JEP). Ačkoliv dopravu na Jižní Moravu komplikovala kalamitní víkendová předpověď počasí, sjelo se na místo konání téměř 300 účastníků z celé České republiky. Nemálo početně zastoupení byli také kolegové ze Slovenska.

Velmi nás těší, že sympozium letos oslavilo krásné 25. výročí. K tomuto významnému milníku popřála sympoziu sama manželka spoluzakladatele sympozia PharmDr. René Macha, PharmDr. Lada Machová. Dojemný moment osobního přání byl umocněn promítáním dokumentárních fotografií z předešlých ročníků.

Nejlépe atmosféru sympozia shrnul děkan Farmaceutické fakulty UK doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., když během zahájení kongresu děkoval organizátorům za to, že každoročně poskládají takový program, který do Mikulova kromě klinických farmaceutů přiláká také nemocniční a veřejné lékárníky i kolegy z fakult a dalších farmaceutických odvětví. Zároveň pochválil atraktivní společenský program, během něhož je možné všechny přednášky patřičně prodiskutovat. Kromě pana děkana přivítal účastníky kongresu také předseda ČFS ČLS JEP prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., který auditorium seznámil se spojením časopisů Česká a slovenská farmacie (vydavatel ČFS ČLS JEP) a Farmacie pro praxi (vydavatel Solen, s.r.o.). Dále vystoupili proděkanka pro studium Farmaceutické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., prezident České lékárnické komory Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., dále předsedkyně Sekcie klinickej farmacie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., předseda Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. a v neposlední řadě také spoluzakladatel a čestný člen programového a organizačního výboru sympozia prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Již pevnou součástí sympozia předcházející hlavnímu programu byly dva bloky zaměřené na interaktivní řešení lékových problémů. Možnost účastníků kongresu aktivně se do tohoto řešení zapojit hlasováním pomocí mobilních telefonů a vysoká úroveň všech sdělení učinila z pátečního dopoledne kvalitní zážitek, ze kterého si posluchači mohli odnést celou řadu poznatků pro vlastní praxi.

Ústředním tématem letošního ročníku byla terapie v pediatrii a u kardiovaskulárních onemocnění. Z pediatrické problematiky zazněly během pátečního odpoledne přednášky věnované juvenilní idiopatické artritidě, neuromuskulárním onemocnění u dětí nebo novinky v očkování. Posluchače velmi zaujala přednáška o léčbě komunitních infekcí horních a dolních cest dýchacích, která představila důkazy o tom, že léčba nekomplikovaného kašle a rýmy u dětí by měla být nefarmakologická. Výborně byla v rámci kongresu u této věkové kategorie představena také terapie bolesti, která byla prezentována jak z pohledu lékaře, tak z pohledu klinického farmaceuta. Neméně zajímavá pak byla přednáška o nově připravované české databázi léčiv pro pediatrickou populaci CzechPharmPed.

Kromě pediatrie bylo páteční odpoledne věnováno také aktualitám ve farmakoterapii – konkrétně finerenonu a dalším nefroprotektivním léčivům. Tato problematika stejně tak jako výše zmiňovaná témata vzbuzovaly bouřlivou diskuzi.

Sobotní pediatrický blok byl zasvěcen terapii ADHD a poruch autistického spektra, terapii hypertenze a paliativní péči. Poslední zmiňovaná přednáška kladla důraz na časnou, správnou a agresivní léčbu závažných symptomů, která je nezbytná pro navazující léčbu emoční, spirituální a psychologické oblasti. Toto těžké téma bylo posluchačům představeno s lehkostí a nadhledem, přičemž všichni přednášející se shodli na tom, že neméně klíčovou složkou péče o dítě je také komunikace a práce s rodiči.

Sobotní přednáškový blok věnovaný kardiovaskulárním onemocněním představil posluchačům nová hypolipidemika a strategii léčby poruch rytmu včetně případných lékových problémů. Zakončen byl přednáškou zaměřenou na adherenci k léčbě DOAC, která jednotlivá témata, jež se během sympozia objevovala a vzájemně prolínala, perfektně doplnila.

Na své si během sympozia přišli také příznivci vědecko-výzkumné činnosti. Po celou dobu jeho konání mohli účastníci kongresu během přestávek navštěvovat postery a jednotlivé práce s jejich autory diskutovat. Vybrané příspěvky byly během sobotního rána prezentovány. Jako nejlepší ústní sdělení byla odbornou komisí vybrána prezentace Mgr. Márie Mikešové s názvem „Perorální indukce lékové tolerance na kotrimoxazol u imunosuprimovaných pacientů s anamnézou nezávažné hypersenzitivní reakce“. Vítězkou posterové sekce v rámci prací vystavených v plakátové formě se stala Mgr. Helena Šťastná Koblihová a její práce s titulem „Spotřeba antikoagulancií v zemích střední a východní Evropy v letech 2007–2019“. Vítězům gratulujeme.

Po skončení hlavního odborného programu sympozia měli jeho účastníci možnost navštívit jeden ze šesti workshopů, jejichž zaměření korespondovalo s hlavními tématy letošního ročníku. Tato témata byla navíc obohacena o problematiku podávání léčiv v nemocnici a o problematiku farmakoterapie u pacientů s onemocněním covid-19.

Závěrem lze říci, že se XXV. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha vydařil. Za tuto skutečnost mohou především přednášející, autoři posterů, vedoucí workshopů a předsedající, kterým bychom chtěli za celý organizační tým touto cestou poděkovat. Děkujeme také partnerům akce, bez kterých by sympozium nebylo možné v tomto formátu a rozsahu uspořádat. V neposlední řadě patří dík také všem nadšencům, kteří se akce účastnili a kteří se do Mikulova pravidelně vrací.

Na začátku sympozia vyslovil předseda programového a organizačního výboru doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. přání, abychom se příští rok mohli všichni opětovně setkat a společná témata týkající se farmakoterapie diskutovat v tomto již tradičním pojetí. Proto bychom Vás touto cestou chtěli již nyní pozvat na XXVI. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, který se bude konat 22.–23. 11. 2024, tentokrát v kongresových prostorech Hotelu Galant Mikulov.

Těšíme se na shledanou!

Text: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D., PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D.

Fotogalerie

Panoramaslavnostni-zahajenipredsedajici-dr-Olearova-dr-Dosedelprof-Dolezaldoc_Rohprof-Dolezal-dr-Olearova-dr-Ambrus-doc-Roh-dr-Krebsprof-Haluzikpanelova-diskuze4panelova-diskuze3panelova-diskuzeMUDr-Pokornadr-Vancikovadr-Rozsivalovadr-Orsagdr-Olearovadr-Krebsdr-Jurikovadr-Eimerdr-Ambrusdoc_Bouchalovadotaz-od-ucastnika2dotaz-od-ucastnikadotaz-od-ucastnika-(dr-Zajicova)dotaz-od-prof-Vlckadotaz-od-doc-Bouchalovepartneri-sympozia1posterova-sekceposterova-sekce2diskuze-u-posteru2diskuze-u-posterudoc-Klaskovadotazy-ucastniku_4dotazy-ucastniku_5dr-Koblicdr-Lietavadr-Machovadr-Maladr-Rozsivaldr-Schovanekdr-Stranskypanelova-diskuze-dr-Mala-prof-Vlcekpanelova-diskuze_dr-Rozsivalpartneripohled-do-salu-sobotaposterova-sekce6posterova-sekce7posterova-sekce8posterova-sekce9posterova-sekce10posterova-sekce11predsedajici-doc-Fialova-prof-Trejtnarpredsedajici-dr-Kostalova-dr-Marecekpredsedajici_Mgr-Gambacorta-dr-Kolmanovastanek-partnerastanek-partnera2Vitezka-posterove-sekce_Mgr-Stastna-KoblihovaVitezka-ustniho-posteroveho-sdeleni_Mgr-MikesovaVyuziti-AI-v-KFWorkshop_dr-OrsagWorkshop_dr-Rozsivalova-dr-RozsivalWorkshop_dr-StrojilWorkshop_dr-Solinova-dr-MarecekWorkshop_Mgr-Voderkova-Bc-Vanickova

Fotografie: Daniel Kamenár

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS