Stanovisko Vědecké rady Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy k farmakoterapii onemocnění COVID-19 a problematice vakcinace proti tomuto onemocnění

16.03.2021

  1. Vědecká rada Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (dále jen VR FaF UK) cítí společenskou a profesionální odpovědnost za hájení principů, na nichž stojí systém, který garantuje bezpečnost, účinnost a kvalitu léčiv uváděných do tuzemského  oběhu, včetně jejich výroby, distribuce a používání.
  1. VR FaF UK se znepokojením sleduje situace spojené s farmakoterapií infekčního onemocnění COVID-19. Léčiva, bez ohledu na jejich indikační skupinu, musí být používána pouze na základě objektivních dat založených na důkazech, která jsou výsledkem preklinických experimentů a následně klinických studií, probíhajících dle mezinárodně uznávaných standardů. Použití léčiv v terapii způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, se schvalováním a prováděním výzkumných  studií a s registrací (či jiným povolovacím řízením farmakoterapeutické aplikace) léčivých přípravků, nesmí podléhat vnějším mediálním či politickým tlakům. VR FaF UK považuje používání vědecky neověřených léčivých přípravků a jejich kombinací v terapii COVID-19 za neetické a potenciálně nebezpečné. Riziko negativních dopadů takové terapie může ohrozit nejen zdraví pacientů, ale i důvěru společnosti v racionální farmakoterapii a ve svém důsledku v principy celé moderní medicíny založené na důkazech.
  1. VR FaF UK varuje před neuváženou mediální a politickou propagací používání vakcín proti onemocnění COVID-19, které nebyly registrovány a schváleny Evropskou lékovou agenturou dle standardních a platných právních předpisů. K očkování proti COVID-19 mohou být schváleny a použity pouze vakcíny, které úspěšně prošly náročnými a přísně kontrolovanými klinickými studiemi, jejichž výsledky byly řádně a úplně zdokumentovány a doloženy. S odpovídajícími posouzeními dat o jejich bezpečnosti a účinnosti souvisí rovněž nezbytné doložení připravenosti zajistit výrobu všech šarží a kontrolu jejich jakosti podle mezinárodních standardů.
  1. VR FaF UK dále upozorňuje, že distribuce léčiv (a tedy i vakcín) do zdravotnických zařízení podléhá jasně stanoveným a mezinárodně schváleným pravidlům, která zajistí, že v časovém intervalu mezi výrobou vakcíny a její aplikací nedojde k takovým vnějším zásahům, které by mohly kvalitu, bezpečnost a účinnost vakcíny snížit, či ji jinak ovlivnit. Není proto možné skladovat ani distribuovat vakcíny prostřednictvím neautorizovaných osob či společností.

 

V Hradci Králové, 16. března 2021

 

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan fakulty
předseda vědecké rady

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS