Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022, vydané v souvislosti s epidemií COVID-19

06.05.2021

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022, vydané v souvislosti s epidemií COVID-19

MAGISTERSKÉ STUDIUM

M0916A080001 - Farmacie (prezenční forma studia)

Délka studia: 5 let
Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ano
Forma přihlášky: Elektronická
Charakteristika oboru: Magisterský studijní program Farmacie je uskutečňován bez specializace.

Původní podmínky se zcela nahrazují těmito:

Přijímací zkouška se ruší. Místo přijímací zkoušky budou uchazeči přijímáni na základě středoškolského průměru podle části B. těchto podmínek, pokud nesplní jednu z podmínek podle části A.

A. Ke studiu bude přijat uchazeč, splní-li alespoň jednu z následujících podmínek:

1. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2020/2021 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil rovný nebo vyšší než 60. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z jednotlivých oddílů

nebo

2. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2020/2021 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 60 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

nebo

3. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,50 včetně a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Výpočet průměrného prospěchu je podíl součtu známek, dosažených v úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro přijetí, celkovým počtem těchto známek.

Na základě průměrného prospěchu podle části A.3.mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2020/2021 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce!

nebo

4. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli

nebo

5. Účastníci celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně)

 

Termín dodání žádostí o přijetí podle části A. je 31.5.2021.

Zároveň uchazeč odešle na studijní oddělení fakulty i požadované přílohy, vyplývající z charakteru žádosti.

 

B. Uchazeči budou přijati bez konání přijímací zkoušky na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole. Průměrný prospěch se vypočítává jako aritmetický průměr u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí), zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Termín dodání dokladů k vyhodnocení nových podmínek přijetí podle části B je 4. 6. 2021.

Požadované doklady:

 • Uchazeči z České republiky dodají katalogový list se studijními výsledky z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku (u čtyřletých středních škol); u víceletých středních škol analogicky s výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Na katalogovém listu musí být potvrzena správnost údajů podpisem oprávněné osoby (ředitelem střední školy nebo jím pověřené osoby) a razítkem střední školy. Katalogový list je třeba doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.
   
 • Uchazeči ze Slovenské republiky dodají buď doklad analogický katalogovému listu, včetně potvrzení správnosti údajů na něm uvedeným nebo úředně ověřené kopie vysvědčení z 1. – 3. ročníku a pololetí 4. ročníku střední školy (u čtyřletých středních škol), u víceletých středních škol analogicky vysvědčení za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). K vysvědčením připojí doklad, na kterém budou uvedeny průměrné výsledky, dosažené v posuzovaných ročnících studia střední školy. Na tomto dokladu musí být potvrzena správnost údajů podpisem oprávněné osoby (ředitelem střední školy nebo jím pověřené osoby) a razítkem střední školy. Veškeré přílohy je třeba doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.
   
 • Uchazeči ze zahraničí, kteří absolvovali nebo budou absolvovat střední školu jinde než v České nebo Slovenské republice, dodají fotokopie vysvědčení z 1. – 3. ročníku a pololetí 4. ročníku střední školy, u víceletých středních škol analogicky výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí) a doloží hodnotící stupnici dosažených výsledků. Tyto doklady musí být úředně přeloženy do českého jazyka a úřední překlad musí být vyhotoven tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků. Veškeré přílohy je třeba doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Všichni uchazeči budou seřazeni v pořadí podle průměrného prospěchu a děkanem fakulty bude stanovena hranice pro přijetí. Uchazečům, kteří hranice pro přijetí dosáhnou, bude zasláno oznámení o možnosti přijetí, a přijati budou po doložení dokladu o středoškolském vzdělání (doložením maturitního vysvědčení nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání se středoškolským vzděláním v České republice). Ti, kteří již tento doklad dodají do doby stanovení hranice pro přijetí, obdrží přímo rozhodnutí o přijetí, ostatní ihned po dodání.

Uchazeči, kteří nedodají všechny požadované podklady definované výše do 4. 6. 2021, budou opakovaně vyzváni elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému k doplnění přihlášky ke studiu s možností lhůty pro doplnění maximálně do 10 dnů od doručení výzvy. V případě nedodání budou považováni za uchazeče, kteří se o studium nejeví zájem a bude jim vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z důvodu nedodání dokladů.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

B0914A360002   - Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma studia)

Délka studia: 3 roky
Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ano
Forma přihlášky: Elektronická
Charakteristika oboru: Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je uskutečňován bez specializace.

Původní podmínky se zcela nahrazují těmito:

Přijímací zkouška se ruší. Místo přijímací zkoušky budou uchazeči přijímáni na základě středoškolského průměru podle části B. těchto podmínek, pokud nesplní jednu z podmínek podle části A.

A. Ke studiu bude přijat uchazeč, splní-li alespoň jednu z následujících podmínek:

1. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2020/2021 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil rovný nebo vyšší než 50. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z jednotlivých oddílů.

nebo

2. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2020/2021 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil rovný nebo vyšší než 50 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku).

nebo

3. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,70 včetně a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Výpočet průměrného prospěchu je podíl součtu známek, dosažených v úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro přijetí, celkovým počtem těchto známek.

Na základě průměrného prospěchu podle části A.3.mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2020/2021 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce!

nebo

4. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli

nebo

5. Účastníci celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsolvoval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně)

 

Termín dodání žádostí o přijetí bez přijímacích zkoušek je 31.5.2021

Zároveň uchazeč odešle na studijní oddělení fakulty i požadované přílohy, vyplývající z charakteru žádosti.

 

B. Uchazeči budou přijati bez konání přijímací zkoušky na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole. Průměrný prospěch se vypočítává jako aritmetický průměr u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí), zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Termín dodání dokladů k vyhodnocení nových podmínek přijetí podle části B je 4. 6. 2021.

Požadované doklady:

 • Uchazeči z České republiky dodají katalogový list se studijními výsledky z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku (u čtyřletých středních škol); u víceletých středních škol analogicky s výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Na katalogovém listu musí být potvrzena správnost údajů podpisem oprávněné osoby (ředitelem střední školy nebo jím pověřené osoby) a razítkem střední školy. Katalogový list je třeba doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.
   
 • Uchazeči ze Slovenské republiky dodají buď doklad analogický katalogovému listu, včetně potvrzení správnosti údajů na něm uvedeným nebo úředně ověřené kopie vysvědčení z 1. – 3. ročníku a pololetí 4. ročníku střední školy (u čtyřletých středních škol), u víceletých středních škol analogicky vysvědčení za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). K vysvědčením připojí doklad, na kterém budou uvedeny průměrné výsledky, dosažené v posuzovaných ročnících studia střední školy. Na tomto dokladu musí být potvrzena správnost údajů podpisem oprávněné osoby (ředitelem střední školy nebo jím pověřené osoby) a razítkem střední školy. Veškeré přílohy je třeba doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.
   
 • Uchazeči ze zahraničí, kteří absolvovali nebo budou absolvovat střední školu jinde než v České nebo Slovenské republice, dodají fotokopie vysvědčení z 1. – 3. ročníku a pololetí 4. ročníku střední školy, u víceletých středních škol analogicky výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí) a doloží hodnotící stupnici dosažených výsledků. Tyto doklady musí být úředně přeloženy do českého jazyka a úřední překlad musí být vyhotoven tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků. Veškeré přílohy je třeba doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Všichni uchazeči budou seřazeni v pořadí podle průměrného prospěchu a děkanem fakulty bude stanovena hranice pro přijetí. Uchazečům, kteří hranice pro přijetí dosáhnou, bude zasláno oznámení o možnosti přijetí, a přijati budou po doložení dokladu o středoškolském vzdělání (doložením maturitního vysvědčení nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání se středoškolským vzděláním v České republice). Ti, kteří již tento doklad dodají do doby stanovení hranice pro přijetí, obdrží přímo rozhodnutí o přijetí, ostatní ihned po dodání.

Uchazeči, kteří nedodají všechny požadované podklady definované výše do 4. 6. 2021, budou opakovaně vyzváni elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému k doplnění přihlášky ke studiu s možností lhůty pro doplnění maximálně do 10 dnů od doručení výzvy. V případě nedodání budou považováni za uchazeče, kteří se o studium nejeví zájem a bude jim vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z důvodu nedodání dokladů.

Další informace

Pro další informace sledujte prosím naše stránky pro uchazeče o studium.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS