Zástupci hradeckých vysokých škol konzultovali potenciál projektu „Pajkrova flošna“

08.10.2020

Dne 2. 10. 2020 se na Zahradě léčivých rostlin uskutečnilo setkání zástupců královéhradeckých vysokých škol, jehož cílem bylo seznámit přítomné účastníky s projektovým záměrem připravovaným ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové a Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové, Univerzitou Karlovou. Nosným tématem byl objekt Pajkrova flošna aneb bude v Hradci Králové studentské networkingové a informační centrum?

12345

Úvodního slova se ujal děkan Farmaceutické fakulty prof. Šimůnek, který přivítal přítomné účastníky, a předal slovo prof. Hrabálkovi, primátorovi města Hradec Králové. Následovala prezentace primátora města a děkana FaF UK.

Poté následovala prohlídka dotčených prostor, kde byli účastníci seznámeni s prostory a možnostmi revitalizovaného objektu Pajkrova flošna, a rovněž s potenciálem Zahrady léčivých rostlin, která je v jeho těsné blízkosti. Při zakončení setkání se vedly formální i neformální diskuze na téma budoucí spolupráce v rámci provozování objektu, přičemž byly diskutovány další body, jako je např. název projektu, dotační možnosti, dispoziční uspořádání i budoucí zapojení partnerů do projektu vč. studentských spolků.

Setkání byli přítomni zástupci Statutárního města Hradec Králové, zástupci Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty, Lékařské fakulty v Hradci Králové, dále Univerzity Hradec Králové či Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Setkání bylo vedeno v přátelské a pozitivní atmosféře a všechny zúčastněné strany vyjádřily projektu podporu.

Partnerské instituce se shodly na aktualizaci memoranda o vzájemné spolupráci, které bylo podepsáno v březnu 2015. Dále bude stanoven manažerský a projektový tým, přičemž statutární město připraví výběrové řízení na zhotovení všech stupňů projektové dokumentace.

Projekt Pajkrova flošna má velký potenciál a věříme, že bude přínosný nejen pro všechny zúčastněné strany, ale i pro všechny hradecké studenty i širokou veřejnost, neboť takový projekt v našem městě doposud chybí.

Tímto všem děkujeme za spolupráci.

Další informace:

 

Text: Ing. Martin Hubáček
Fotografie: Marcela Jeřábková

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS