Prodloužení nouzového stavu do 22. 1. 2021

30.12.2020

Usnesení č. 1373 - prodloužení nouzového stavu

Celé znění Usnesení č. 1373

Vláda prodlužuje do 22. ledna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957;
stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata

Usnesení č. 1375 – volný pohyb

Celé znění Usnesení č. 1375

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 do dne 10. ledna 2021  

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 • výkonu povolání,
 • cest zpět do místa svého bydliště;

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti  
 • výkonu povolání
 • cest za účelem vycestování z České republiky
 • cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách
 • cest zpět do místa svého bydliště;

III. nařizuje

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
  - zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  - žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
  a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
 • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

V. doporučuje zaměstnavatelům

 • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

Usnesení č. 1376 – MO a služby

Celé znění Usnesení č. 1376

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 hod. do dne 10. ledna 2021  zakazuje

 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují
 • návštěvy a prohlídky botanických zahrad

Vláda omezuje  provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně,

Usnesení č. 1377 – školy a školská zařízení

Celé znění Usnesení č. 1377

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 do dne 10. ledna 2021  

 • provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů
 • provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1
 • provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS