Příprava na zimní semestr 2020 v souvislosti s COVID-19

25.09.2020

Informace vyplývající z jednání krizového štábu Univerzity Karlovy a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
(24. 9. 2020)

Evidence studentů a zaměstnanců

Připomínáme informační povinnost v následujících případech:

  1. studentech s potvrzeným COVID-19,
  2. studentech v karanténě,
  3. zaměstnancích s potvrzeným COVID-19,
  4. zaměstnancích v karanténě.

V dané situaci informujte fakultu na emailové adrese covid.hlaseni@faf.cuni.cz.

Kurzy celoživotního vzdělávání

Doporučujeme, aby garanti kurzů zvážili různé možnosti – posuny zahájení kurzů, realizace kurzů v distanční podobě apod. Rozhodnutí o formátu a konání kurzu je v kompetenci garanta příslušného kurzu/programu.

Kurzy U3V se přesouvají pouze do distanční formy výuky.

Výcviková střediska

Výcviková střediska UK se pro konání sportovních kurzů, soustředění, seznamovacích kurzů a dalších forem výuky a aktivit se po dobu účinnosti nařízení uzavírají.

Povinnost zakrývat dýchací cesty od 18. 9. 2020 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
(18. 9. 2020)

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření: ¨ I. 1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), b) v prostředcích veřejné dopravy.

Celé znění: Web Ministerstva zdravotnictví

Povinnost zakrývat dýchací cesty od 10. 9. 2020 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
(10. 9. 2020)

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody), …

Více informací: web Ministerstva zdravotnictví

Příprava na zimní semestr 2020
(7. 9. 2020)

Roušky

Upozorňujeme, že od 1. 9. 2020 jsou roušky povinné na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na přednášející.

Imatrikulace a promoce

V případě zrušení imatrikulačního obřadu budou studenti podepisovat imatrikulační slib na fakultě.

V případě zrušení promocí z důvodu epidemiologické situace budou mít studenti možnost vyzvednout si diplom na fakultě. Absolventi, kteří se budou chtít zúčastnit promoce v náhradním termínu později (až to epidemiologická situace dovolí), budou mít dále možnost zúčastnit se promoce v náhradním termínu, který bude včas oznámen.  

O případném zrušení akademických obřadů budou studenti, respektive absolventi včas informováni.

Informační povinnost

V případě pozitivního testu na SARS-CoV-2 mají studenti povinnost nahlásit tuto skutečnost co nejdříve fakultě a koleji, kde jsou ubytováni. Zaměstnanci mají povinnost informovat fakultu.

Zkouškové období a výuka

Aktuálně nejsou plánovány žádné změny na univerzitní úrovni v organizaci zkouškového období akademického roku 2019/2020, ani v zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021. Důraz bude kladen na zvýšená hygienická preventivní opatření v průběhu zkoušek a také při pohybu studentů v prostorách fakult.

Studenti studující studijní programy v cizím jazyce

Za účelem umožnění zahájení studia všech našich studentů byla pro ty přijaté uchazeče, kteří se z objektivních a prokazatelných důvodů nemohou včas fyzicky dostavit, ve Studijním informačním systému zprovozněna možnost distančního zápisu. O této skutečnosti budou uchazeči informováni fakultou.

Nový požadavek u žádostí o vízum za účelem vzdělávacích aktivit od 13. 7. 2020 – nový potřebný podklad „Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit“ vystaví fakulta Univerzity Karlovy svým přijatým uchazečům a zašle spolu s ostatními podklady k dispozici před pohovorem na zastupitelském úřadu.

Koleje a menzy

Od 1. 9. 2020 bude zahájen provoz ve všech stravovacích zařízení UK. Od 19. 9. 2020 bude zahájen provoz všech kolejí UK v obvyklém režimu.

Výdej průkazů UK

Vzhledem k vývoji situace je od 3. 9. 2020 možné vstupovat do výdejních center průkazů UK pouze se zakrytými dýchacími cestami.

Výcviková střediska

Prosíme všechny pořadatele hromadných akcí ve výcvikových střediscích, aby uvážili potřebnost pořádání dalších akcí s ohledem na možný výskyt nákazy a problémům s následnými karanténními opatřeními.

Více informací

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS