Krizová opatření vlády ČR s účinností od 3. 12. 2020

01.12.2020

A. omezení konání hromadných akcí usnesením 1262/2020

Úplné znění usnesení 1262/2020.

Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 do dne 12. prosince 2020

I. zakazuje

1. hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:

a) členů domácnosti,

b) zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

c) osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

d) osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

e) schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona,

přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry,

II. omezuje

1. vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě,

3. provoz sportovišť tak, že:

a) sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,

b) ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,

e) pro výkon rekreačního sportu platí, že

i) vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2,

ii) sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,

iii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,

5. návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,

6. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,

14. provoz knihoven tak, že provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

c) zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

d) u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou.

B. omezení provozu vysokých škol - usnesení 1263/2020

Úplné znění usnesení 1263/2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 7. prosince 2020 do dne 12. prosince 2020 

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje: 

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů, 

c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů, 

d) na studium v doktorském studijním programu, 

e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury, 

f) na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu I/1 písm. a), b), c), d) nebo f)

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS