Mezinárodní strategičtí partneři projednávali realizaci projektu EFSA-CDN v reprezentativních prostorech Rektorátu Univerzity Karlovy

08.07.2019

Ve dnech 26. – 28. června 2019 se uskutečnilo setkání strategických partnerů a International Advisory Board projektu Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (dále EFSA-CDN). Tento projekt, který je již ve druhém roce své realizační fáze, si klade za cíl podpořit excelentní interdisciplinární výzkum na FaF UK s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu. Jeho cílem je zvýšit účinnost a bezpečnost léčiv a nutraceutik a zvýšit konkurenceschopnost VaV centra v mezinárodním měřítku, a to realizací klíčových aktivit podporujících kvalitní výzkum, rozvoj výzkumných týmů s účastí excelentních zahraničních vědců, modernizaci infrastruktury, internacionalizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích.

Místem konání této konference se staly reprezentativní prostory Rektorátu Univerzity Karlovy, kde v Císařském sálu byly prezentovány průběžné milníky a plnění odborných vědeckovýzkumných cílů projektu. Úvodního slova setkání se ujal prorektor pro vědeckou činnost doc. Konvalinka, který přivítal přítomné partnery a popřál mnoho úspěchů v rámci realizace odborných činností. Následně se slova ujal děkan Farmaceutické fakulty prof. Šimůnek, který poskytl stěžejní informace zaměřené na Univerzitu Karlovu a Farmaceutickou fakultu, přičemž vědeckým příspěvkem přispěl i proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií doc. Roh.

O projektu EFSA-CDN hovořil detailně prof. Solich, proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty, který seznámil ostatní účastníky s vizí projektu, internacionalizací, strategickými partnerstvími a plněním výstupů projektu. Zdůrazněn byl právě např. zájem o rozvoj fakulty s důrazem na internacionalizaci prostřednictvím nových navazujících mezinárodních projektů typu Horizont 2020.

Svou vizi a nástin vědeckovýzkumných aktivit představili i zástupci International Advisory Board, a to prof. Spas Kolev (University of Melbourne), prof. Manuel Miró Lladó (University of the Balearic Islands), prof. M. Segundo (University of Porto), prof. Barbara Malawska (Jagiellonian University in Kraków), prof. Szilvia Bösze (Eötvös L. University) a prof. Dr. Danijel Kikelj (University of Ljubljana).

V odpolední části probíhaly networkingové aktivy a odborné diskuze v rámci prohlídky Karolina, po které představili vedoucí výzkumných programů projektu EFSA-CDN své dosavadní dílčí výsledky a vizi do budoucna, a to rovněž za přítomnosti vážených zahraničních expertů jako jsou např. prof. Ing. František Švec, DrSc. či prof. Pavel Kočovský, DSc, FRSE. Doc. Čečková představila výzkumný program 1, který je zaměřený na biologické vědy ve farmaceutickém výzkumu a vývoji léčiv a nutraceutik. Prováděné aktivity v rámci výzkumného programu 2, tzn. strukturních obměn jako nástroje zvýšení bezpečnosti léčiv, byly diskutovány s prof. Pourem. Analytické vědy pro bezpečnější léčiva a nutraceutika, kterými se zabývá výzkumný program 3, byly představeny doc. Novákovou.

Přítomní odborníci se shodli na deklaraci další spolupráce a přenášení vědeckovýzkumných poznatků zaměřených na zvýšení účinnosti a bezpečnost léčiv a nutraceutik prostřednictvím excelentního interdisciplinárního výzkumu, právě v podobě projektu EFSA-CDN.

0-foto_iab_efsa_prague-2019_06_271-fotografie2-fotografie3-fotografie4-fotografie5-fotografie

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy, je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS