20. Škola hmotnostní spektrometrie

20.09.2019

Jubilejní 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie proběhl v týdnu 9. – 13. září 2019 ve Špindlerově Mlýně a Katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty UK měla tu čest zodpovídat za její organizaci. Pořádání této tradiční akce, které se zúčastnilo více než 240 delegátů z České republiky i Slovenska zabývajících se hmotnostní spektrometrií, měla opět na starosti skupina doc. Lucie Novákové ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci. Celá akce probíhala za podpory OPVVV projektu STARSS.

20. Škola hmotnostní spektrometrie

Ve světle tohoto jubilea byl sestaven odpovídající program, jehož úkolem bylo skloubit kontrast vývoje a historie metody hmotnostní spektrometrie se současnými novinkami. Konference začala slavnostní vzpomínkovou sekcí „Česká stopa v historii hmotnostní spektrometrie“, kde vystoupili významní pamětníci z oboru, jmenovitě prof. Čáslavský, prof. Tureček, Dr. Kubelka, Dr. Verner a Dr. Ryska. Poté následovalo udílení medailí Spektroskopické společnosti J. M. M. a čestného členství. Završením slavnostní chvíle byl přípitek, jak Škole MS a jejímu jubileu, tak oceněným.

20. Škola hmotnostní spektrometrie

20. Škola hmotnostní spektrometrie

20. Škola hmotnostní spektrometrie

Ve slavnostním tónu pokračovala i další sekce, kdy byla tradičně vyhlášena Cena Vladimíra Hanuše. Tato cena je každoročně udělována za nejlepší práci publikovanou v oboru hmotnostní spektrometrie pod záštitou Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. V letošním ročníku se soutěže účastnilo celkem 7 původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem „Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography−Mass Spectrometry Characterization of Gangliosides in Biological Samples,“ jejímiž autory jsou Roman Hájek, Robert Jirásko, Miroslav Lísa, Eva Cífková a Michal Holčapek z Univerzity Pardubice. Po slavnostním předání ceny prof. Holčapek představil práci publiku.

20. Škola hmotnostní spektrometrie

Další část programu se již nesla v duchu novinek a moderních směrů v oblasti hmotnostní spektrometrie, kdy v průběhu 12 odborných sekcí bylo prezentováno 37 odborných a 8 firemních přednášek. Pro zvýšení atraktivity programu a prezentaci aktuálních témat předními odborníky z oboru byli pozváni zahraniční přednášející Dr. Davy Guillarme z Univerzity v Ženevě, Dr. Andreas Thomas z Deutsche Sporthochschule v Kolíně nad Rýnem a prof. Tureček z Univerzity of Washington v Seattlu.

Lektory dalších přednášek byli již tradičně významní představitelé oboru hmotnostní spektrometrie v ČR – prof. Michal Holčapek (Univerzita Pardubice), doc. Jan Havliš (Masarykova Univerzita), prof. Josef Čáslavský (AV ČR), prof. Jan Preisler (Ústav chemie PřF Masarykovy Univerzity), dr. Miroslav Polášek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie Věd ČR), doc. Josef Cvačka (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR), prof. Karel Lemr (Univerzita Palackého), doc. Ondřej Novák (Univerzita Palackého), dr. Aleš Svatoš (Max Planck Institute for Chemical Ecology, Jena, Německo), dr. David Friedecký (Univerzita Palackého), prof. Patrik Španěl (Univerzita Karlova) a další. Byla diskutována aktuální témata, jako jsou aplikace hmotnostní spektrometrie v analýze bioléčiv, dopingové analýze, potravinové analýze, bioanalýze a omics-, dále teorie a využití iontové mobility, ambientní ionizační techniky, vysoké rozlišení, reakce iontů v plynné fázi, zobrazovací hmotnostní spektrometrie a mnohé další.

Podobně jako na minulém ročníku konference, i letos byla součástí odborného programu prezentace plakátových sdělení, která umožnila aktivní účast i mladým výzkumníkům. O tuto sekci byl velký zájem, neboť bylo prezentováno 27 plakátových sdělení a bohaté diskuse v prostoru jejich umístění probíhaly i v nočních hodinách. Plakátová sdělení byla hodnocena odbornou komisí, která vybrala 3 vítěze. Ti byli v rámci závěrečné sekce oceněni za podpory projektu STARSS.

Před zahájením vlastní Školy MS, 8. a 9. září 2019, proběhly dva krátké odborné kurzy, které díky aktuálním praktickým tématům zaznamenaly velmi vysokou účast. Nedělního kurzu Vývoj LC-MS metody pro malé molekuly vedeného prof. Michalem Holčapkem (Univerzita Pardubice) a doc. Lucií Novákovou (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy) se zúčastnilo více než 60 posluchačů. Pondělního kurzu se zaměřením na statistickou analýzu dat pohledem analytického chemika pod vedením doc. Davida Friedeckého (Univerzita Palackého, Olomouc) se zúčastnilo přes 50 posluchačů.

Důležitou událostí letošní Školy MS byly také volby do pracovního výboru Sekce hmotnostní spektrometrie Spektroskopické společnosti J. M. M. Výbor pracuje ve složení pěti členů, kteří byli voleni z devíti kandidátů patřících mezi významné osobnosti v oblasti hmotnostní spektrometrie v České republice. Nový výbor bude pracovat ve složení: doc. Lucie Nováková (Farmaceutická fakulta UK), prof. Michal Holčapek (Univerzita Pardubice), doc. Josef Cvačka (ÚOCHB AV ČR), prof. Jan Preisler (Masarykova Univerzita) a Dr. Miroslav Polášek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR).

Zajímavý odborný program doprovázela slavnostní a příjemná atmosféra. Odborný program byl doplněn společenskými večery a středečním volným odpolednem, které bylo věnováno organizovaným výletům.

Z ohlasů mnoha účastníků věříme, že se konference vydařila a děkujeme za skvělou atmosféru a širokou diskuzi. Sponzorům děkujeme za jejich dlouholetou přízeň a za finanční podporu. V neposlední řadě, velký dík patří všem členům organizačního výboru za velmi dobře odvedenou práci v průběhu organizace tohoto prestižního setkání.

Organizátoři

Za organizační výbor doc. PharmDr. Lucie Nováková, PhD.

Fotografie: Mgr. Jaroslav Jenčo

www.skolams.cz

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS