Výjezdní konference projektu EFSA-CDN byla úspěšná

25.09.2018

Ve dnech 18. – 19. 9. 2018 se uskutečnila výjezdní konference projektu s názvem Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (zkráceně EFSA-CDN). Tento projekt, který je v prvním roce své realizační fáze, si klade za cíl podpořit excelentní interdisciplinární výzkum na Farmaceutické fakultě UK s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu. Jeho cílem je zvýšit účinnost a bezpečnost léčiv a nutraceutik a zvýšit konkurenceschopnost VaV centra v mezinárodním měřítku, a to realizací klíčových aktivit podporujících kvalitní výzkum, rozvoj výzkumných týmů s účastí excelentních zahraničních vědců, modernizaci infrastruktury, internacionalizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích.

Místem konání výjezdní konference mimo Farmaceutickou fakultu UK se staly prostory hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou. Úvodního slova na konferenci se ujal děkan fakulty prof. Šimůnek, informace k projektu podal prof. Solich, který seznámil ostatní účastníky s vizí projektu, internacionalizací, strategickými partnerstvími a očekávanými výstupy. Rovněž byly zmíněny administrativní záležitosti celofakultního projektu a návaznost vědeckovýzkumných projektů realizovaných v budoucnu, ve vazbě na projektové výstupy, a to i v souvislosti s financováním po roce 2020.

12

Mezi dalšími prezentujícími byli např. doc. Roh, který seznámil přítomné s vědeckovýzkumnými aktivitami a transferem technologií. Prof. Štaud a prof. Nachtigal hovořili o studijních záležitostech ve vazbě na vědeckovýzkumné a mezinárodní aktivity. Děkan fakulty, prof. Šimůnek, seznámil přítomné s kariérním řádem, který se úzce dotýká i osobnostního rozvoje realizačního týmu projektu EFSA-CDN. Možnosti vnějších vztahů a PR Farmaceutické fakulty UK prezentoval prof. Doležal.

Napříč celým dvoudenním programem docházelo k prezentacím, diskuzím a k předávání odborných poznatků z dosavadních výstupů v rámci všech vědeckovýzkumných programů (VP). Prof. Pávek, který má na starosti vedení odborného týmu zaměřeného na biologické vědy ve farmaceutickém výzkumu a vývoji léčiv a nutraceutik, seznámil přítomné s aktuálními poznatky za VP1. Problematika VP2, tedy strukturních obměn jako nástroje zvýšení bezpečnosti léčiv, byla diskutována s prof. Pourem. Analytické vědy pro bezpečnější léčiva a nutraceutika, kterými se zabývá VP3, byly konzultovány s doc. Novákovou.

Dle kladných reakcí účastníků konference EFSA-CDN lze usuzovat, že celá akce měla pozitivní dopad na předávání zkušeností mezi pracovníky jednotlivých vědeckovýzkumných programů a ostatními pracovníky fakulty.

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy je spolufinancován Evropskou unií.

Logo

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS