Ohlédnutí za XX. sympoziem klinické farmacie René Macha

27.11.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, po dvacáté se scházíme v Mikulově nebo Valticích.“ Touto větou začíná úvodní slovo sborníku XX. sympozia klinické farmacie René Macha (SKFRM) a v podobném duchu se neslo i slavnostní zahájení tohoto jubilejního ročníku, který proběhl ve dnech 23. a 24. listopadu 2018. Místem konání byl tradičně zámek v Mikulově na Moravě, kam se Sympozium v roce 2002 přesunulo z prostor tělocvičny Střední vinařské školy ve Valticích. Přesun proběhl z kapacitních důvodů, což dokládá i letošní návštěvnost čítající kolem 430 farmaceutů a přátel klinické farmacie. SKFRM pořádají Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP, z. s., a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK HK). V Mikulově proto nemohli chybět čelní představitelé ČFS a FaF UK HK, předseda prof. Martin Doležal a děkan prof. Tomáš Šimůnek, kteří nad konáním celé akce převzali záštitu. Mezi další čestné hosty, kteří přijali pozvání na SKFRM, patřili dr. Pavel Grodza a členové výboru ČFS ČLS JEP, z. s., prezident ČLnK dr. Lubomír Chudoba, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irena Storová, předsedkyně ČOSKF Mgr. Jana Gregorová, členka výboru Sekce klinické farmacie Slovenské farmaceutické společnosti dr. Vlasta Kákošová a také jedni ze zakladatelů sympozia, které původně neslo název Vinobraní klinické farmacie, dr. Jiří Netočný a dr. Dobroslava Čupová.

12345

Stěžejními tématy XX. SKFRM byla terapie neurologických a cévních onemocnění. K nim zazněly přednášky o managementu akutních a chronických cévních mozkových příhod, epilepsii a Parkinsonově chorobě včetně lékových problémů antiepileptik a antiparkinsonik, strategii léčby hluboké i periferní žilní trombózy a v neposlední řadě o možnostech péče o pacienty s roztroušenou sklerózou. Ve čtyřech takto tematicky zaměřených blocích vystoupili se svými sděleními přední lékaři, které zejména stran problematiky lékových problémů výborně doplnily přednášky farmaceutických odborníků. Blok přednášek byl vždy zakončen panelovou diskuzí, která je pro účastníky mimořádně atraktivní, neboť dává příležitost ke konfrontaci medicíny založené na důkazech a zkušeností z klinické praxe. I letos bylo velké množství dotazů ze strany auditoria a předsedající jednotlivých bloků měli plné ruce práce, aby některý z účastníků nepřišel zkrátka, ale také, aby byl vždy dodržován vymezený čas. Časová disciplína a hojná diskuze byly kladně komentovány mnohými přítomnými včetně přednášejících. Zaujetí tématy pak značí i to, že zámecký sál byl v pátek i v sobotu prakticky zcela zaplněn do poslední minuty konání odborného programu.

678

Podobně jako v minulých letech byly i nyní přednáškové bloky doplněny o bloky interaktivní v podobě e-DRBů (interaktivní řešení lékových problémů, drug-related problems)  a workshopů. V rámci e-DRBů se účastníci mohli zapojit do jednotlivých sdělení prostřednictvím elektronických hlasovacích zařízení, kdy aktivně odpovídali na otázky vložené do prezentací přednášejících z řad farmaceutů poskytujících klinicko-farmaceutickou péči napříč Českou republikou, tentokrát v Praze, Plzni, Hradci Králové, Kolíně, Olomouci, Náchodě, Hořovicích, Brně a Zlíně. U prezentovaných lékových problémů byly diskutovány možnosti jejich identifikace, řešení a prevence, přičemž zasahovaly do nejrůznějších oblastí farmakoterapie, například podávání skopolaminu u kinetóz, úskalí farmakoterapie nádorů CNS, intoxikace paracetamolem nebo prolongované infuze antibiotik. Přednášející volili didakticky i odborně kvalitní otázky a odpovědi hlasujících se snažili relevantně, mnohdy i s vtipem glosovat.

Workshopy provázejí toto sympozium od prvních let jeho fungování, a to po vzoru ESCP (European Society of Clinical Pharmacy). Znamenají možnost další diskuze mezi účastníky a přednášejícími v menších skupinách. XX. SKFRM nabídlo sedm různě zaměřených workshopů, které převážně rozvíjely nosná témata na kazuistikách konkrétních pacientů (řešení lékových problémů antikoagulancií včetně perioperačního postupu, management hyponatrémií a hypernatrémií, dětská neurologie, pacienti s Parkinsonovou chorobou nebo roztroušenou sklerózou). Poslední jmenovaný workshop byl obohacen přítomností pacientky s tímto onemocněním, což dalo diskuzi nad možnostmi klinicko-farmaceutické péče o tyto pacienty nový rozměr. Nechyběl ani formátově lehce odlišný workshop zaměřený na trénink správného zacházení s inhalačními pomůckami, který je taktéž účastníky velmi oblíbený.

91011

Ranní ptáčata měla možnost si během prvního sobotního bloku vyslechnout 3 volná sdělení zaměřená na výsledky výzkumu v klinické farmacii či neobvyklé kazuistiky z praxe klinického farmaceuta. Výsledky výzkumu bylo možno dále zhlédnout na 18 posterech, největším počtu plakátů za celou historii sympozia. Ani zde nechyběla bohatá diskuze s autory prezentovaných projektů. V rámci posterové sekce bylo vybíráno nejlepší plakátové sdělení, kdy odborná komise hodnotila metodiku projektu, kvalitu výsledků, grafické zpracování plakátu či dopad do klinické praxe. Vítěznou se stala práce Mgr. Martiny Procházkové a kolektivu autorů (Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou), jež byla oceněna odbornou, tematicky zaměřenou literaturou.

121314

Jubilejní ročník SKFRM byl navíc symbolicky doplněn o přednášku dr. Jana Babici o historii klinické farmacie v ČR a ohlédnutí za předchozími ročníky SKFRM a také byl obohacen některými překvapeními. Jedním z nich byl dárek v podobě skleničky na víno a konferenční taška s logem, hlavně ale ocenění prof. Jiřího Vlčka za mimořádný přínos farmacii. Výbor ČFS ČLS JEP, z. s., se rozhodl udělit panu profesorovi medaili Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání ve farmacii. Ocenění bylo doprovázeno obrovským a neutuchajícím potleskem v sále a slovy prof. Doležala: „Domníváme se, že není lepší místo, kde prof. Vlčkovi poděkovat za 20 ročníků sympozia a připomenout jeho vliv na rozvoj klinické farmacie a klinicky orientované farmaceutické péče v ČR a střední Evropě, než právě zde v Mikulově mezi klinickými farmaceuty a klinicky orientovanými lékárníky a blízko jeho Valtic. Věříme, že udělení medaile bude pro prof. Vlčka tou správnou motivací do dalších let.

151617

Věříme, že se XX. SKFRM líbilo, přineslo nové znalosti, inspiraci do práce na všech úrovních poskytování klinicko-farmaceutické péče a seznámení se s dalšími kolegy, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji tohoto krásného oboru. Za organizační a programový výbor nám tak dovolte ještě jednou poděkovat všem přednášejícím, vedoucím workshopů, autorům posterových sdělení, partnerům sympozia a účastníkům, kteří na sympozium zavítali, diskutovali a přispěli k příjemné atmosféře. Jak nicméně zmínil prof. Vlček při uzavírání celého kongresu, SKFRM by se neobešlo bez nasazení a energie programového a organizačního výboru včetně asistentů a doktorandů katedry, kolegů z praxe, technického a administrativního personálu a Turistického informačního centra v Mikulově, tedy celého týmu lidí vedeného dr. Josefem Malým.

Organizátoři si touto cestou také dovolují všechny srdečně pozvat na XXI. ročník SKFRM, který se uskuteční 22. a 23. listopadu 2019 a bude zaměřen na prevenci a léčbu kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Již nyní se na Vás těšíme!

Text: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
Fotografie: Mgr. Daniel Kamenár, Tomáš Holeček

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS