Setkání s Farmaceutickou fakultou ve Vratislavi na Kuksu

14.04.2017

V sobotu 1. dubna 2017 proběhlo na Kuksu setkání zástupců Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK) a Farmaceutické fakulty Lékařské univerzity ve Vratislavi (FaF LUV). Setkání s názvem Perspektivy spolupráce polské a české historie farmacie, jež uspořádaly Ústav humanitních věd FaF LUV a České farmaceutické muzeum, středisko FaF UK, mělo za cíl představit si navzájem některá pracoviště obou fakult a diskutovat možnosti spolupráce nejen v oblasti historie farmacie a společensko-humanitních farmaceutických věd, ale i v dalších oborech.

Akce se zúčastnili proděkanka pro vědecké záležitosti FaF LUV dr hab. Izabela Fecka, proděkanka pro studijní záležitosti FaF LUV dr hab. Bożena Karolewicz, proděkan pro mezinárodní vztahy FaF UK doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., vedoucí Ústavu humanitních věd FaF LUV prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka, vedoucí Muzea farmacie FaF LUV mgr Andrzej Syroka, vedoucí ČFM Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., vedoucí Katedry klinické farmakologie FaF LUV prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., a další hosté z hradecké i vratislavské fakulty.

12

Setkání bylo slavnostně zahájeno v hospitálním kostele Nejsvětější Trojice koncertem Královédvorského chrámového sboru za varhanního doprovodu sbormistra Víta Havlíčka. Následovalo jednání proděkanů obou fakult, při kterém proděkan FaF UK doc. Nachtigal představil polským kolegyním profil FaF UK a možné oblasti spolupráce. Další část programu byla vyhrazena prezentacím vybraných fakultních pracovišť. O historii místa konání akce – Hospitálu Kuks, který je sídlem Českého farmaceutického muzea – pojednal Mgr. Jindřich Kolda. Vznik, současnost i výhled do budoucnosti Českého farmaceutického muzea osvětlila ve svém příspěvku dr. Valášková. Prof. Bożena Płonka-Syroka představila výzkumné zaměření a publikační aktivity Ústavu humanitních věd FaF LUV, zatímco mgr Andrzej Syroka seznámil přítomné s prezentační koncepcí a expozicemi Muzea farmacie FaF LUV. Přednáškový blok uzavřel prof. Jiří Vlček představením výukových i vědeckých aktivit Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK. Diskuse pak v přátelské atmosféře pokračovala při společné večeři.

Před vlastním setkáním se zástupci FaF UK absolvovala polská delegace prohlídku Českého farmaceutického muzea. Polští kolegové hodnotili koncepci i realizaci expozic Kouzlo apatyky a Z apatyky do fabriky velmi kladně. U expozice Z apatyky do fabriky, která znázorňuje vývoj průmyslové výroby léčivých přípravků, ocenili její jedinečnost v mezinárodním měřítku, neboť většina evropských farmaceutických muzeí a výstav se soustřeďuje zejména na prezentaci historie lékáren a lékárenství. V budoucnu je tak v plánu exkurze vratislavských studentů farmacie do našeho muzea.

Věříme, že toto setkání přispěje k rozvoji spolupráce mezi oběma fakultami nejen v rámci jimi zřizovaných farmaceutických muzeí, mezi nimiž byla dojednána stáž pracovníka ČFM ve vratislavském muzeu a nastíněna možná spolupráce v rámci programu Euroregion Glacensis. Vratislavská farmaceutická fakulta je otevřená spolupráci v oblasti výuky, vědy, publikačních a konferenčních aktivit i v dalších farmaceutických oborech.

Text a fotografie: PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS