Úspěšné XVII. sympozium klinické farmacie René Macha

24.11.2015

V pátek a sobotu 20. a 21. listopadu 2015 přivítal zámek v Mikulově na Moravě více než 430 farmaceutů a přátel klinické farmacie v rámci XVII. ročníku Sympozia klinické farmacie René Macha pořádaného Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s., a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK HK).

XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
Oficiální zahájení prof. RNDr. Jiřím Vlčkem, CSc.
XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha

Mezi účastníky sympozia nechyběli děkan (doc. Šimůnek), proděkan (prof. Štaud) a první děkan a emeritní profesor (prof. Květina) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové; předseda (prof. Doležal), místopředseda (dr. Grodza) a členové výboru  České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s.; děkan (dr. Parák) a proděkan (dr. Šaloun) Farmaceutické fakulty VFU Brno; zástupkyně ředitele SÚKL (Mgr. Storová); člen představenstva ČLnK (dr. Kopecký); předsedkyně ČOSKF (Mgr. Gregorová) a předsedkyně Sekce klinickej farmacie Slovenské farmaceutické spoločnosti (dr. Kákošová).

XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
prof. Štaud, prof. Doležal, prof. Květina, Mgr. Kotlář
XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
Dr. Šaloun, Dr. Parák, Mgr. Storová

Přední odborníci z medicíny přednesli jak urologickou problematiku (benigní hyperplazie prostaty, LUTS, infekce močových cest, karcinom prostaty, ledvinové koliky a urolitiáza a erektilní dysfunkce), tak vybrané problémy z gynekologické oblasti (současné trendy v hormonální léčbě u žen, vaginální dyskomfort) a z nefrologie (léčba a prevence chronické ledvinné nedostatečnosti, dávkování léčiv a výživa u dialyzovaných pacientů, poruchy metabolismu tuků u chronických onemocnění ledvin). Samotní přednášející ocenili zajímavou a bohatou diskuzi ukazující na aktivní přístup a hluboký zájem o problematiku ze strany auditoria.

XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Přednáškovým blokům v pátek dopoledne předcházely dva interaktivní bloky „e-DRBY“ orientované na různé problémy spojené s užíváním léčiv (lékové problémy neboli drug-related problems). Diskutováno bylo, jak lze tyto problémy identifikovat, monitorovat a řešit a jak jim účinně předcházet. Představené lékové problémy pocházely z praxe farmaceutů poskytujících klinicko-farmaceutickou péči v různých typech zdravotnických zařízení z celé České republiky. Účastníci bloků e-DRBY se aktivně zapojovali do jednotlivých sdělení, neboť měli možnost odpovídat na vložené otázky přednášejících pomocí elektronických hlasovacích zařízení.

Zkušenosti z klinické praxe farmaceutů a výsledky výzkumu v klinické farmacii byly prezentovány na 11 posterových sděleních. Odborná hodnotící komise vybrala jako nejlepší poster PharmDr. Anny Oleárové, Ph.D., MPH, a kol. (Adherencia k predpísanej farmakoterapii je dôležitým faktorom zlepšenia klinických výsledkov starších pacientov s hypertenziou). Hlavní autorka byla odměněna odbornou literaturou.

XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
Diskuze u posterů
XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
Vyhlášení nejlepšího posteru

Sobotní odpoledne, a tedy závěr sympozia, patřilo tradičně workshopům, při nichž více než 220 účastníků diskutovalo v menších skupinách nad terapií konkrétních pacientů s cílem přispět k maximální racionalitě léčby. Stejně jako v loňském roce bylo zrealizováno šest různě tematicky zaměřených workshopů, přičemž některé dále rozvíjely hlavní témata sympozia (např. lékové problémy u pacientů s onemocněním ledvin, výživa u dialyzovaných pacientů nebo racionální používání OTC léčiv, fytoterapie a komplementární a alternativní medicíny u obtíží urogenitálního systému), jiné nabídly problematiku racionality farmakoterapie u starších pacientů nebo antikoagulační a protidestičkové léčby. Pro velký zájem se tématice samoléčení věnovaly hned dva workshopy, které se konaly paralelně ve dvou sálech.

XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
Workshopy
XVII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, 20. a 21. listopadu 2015
Workshopy

Diskuze, která zdobila celý odborný program, pokračovala také v kuloárech mikulovského zámku, na společenském večeru ve Valtickém Podzemí a jistě u mnohých účastníků i po cestě domů.

Programový a organizační výbor si proto dovoluje poděkovat všem přednášejícím, vedoucím workshopů, autorům posterových sdělení, partnerům sympozia a zejména účastníkům, kteří na sympozium i letos zavítali v tak hojném počtu. Všechny si zároveň dovolujeme pozvat na XVIII. ročník sympozia, který se uskuteční
25.–26. 11. 2016, a hlavními tématy budou terapie onemocnění krve a současné přístupy v léčbě bolesti.
 
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
místopředseda výboru sympozia a koordinátor

Autorka fotografií: Mgr. Stanislava Kalafutová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS