Granty a projekty

Grantová agentura ČR - Standardní projekty

Probíhající projekty

Nové zelené přístupy k automatizované úpravě vzorků založené na kapalinové extrakci pro organické kontaminanty
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Horstkotte Burkhard Dr. - Katedra analytické chemie

Rostlinné UDP-glykosyltransferasy a jejich epigenetická regulace v souvislosti s tolerancí herbicidů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Matoušková Petra doc. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Vliv přímého ovlivnění endoglinu na rozvoj hlavních komplikací metabolického syndromu: aterogeneze a nealkoholové steatohepatitidy
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Možné uplatnění ligandů xenobiotických nukleárních receptorů při terapii cholestatických onemocnění
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Epigenetická regulace detoxikačních enzymů podílejících se na lékové resistenci u parazitických hlístic
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Vliv mateřské imunoaktivace na serotonergní systém ve fetoplacentární jednotce a vývoj fetálního, mladého a dospělého mozku
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Lékové interakce anti-HIV a anti-HCV léčiv se statiny a přímými perorálními antikoagulancii na úrovni střevní bariéry
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Dynamické změny ve farmakokinetické lékové rezistenci buněk akutní myeloidní leukémie role nových léčiv a mezibuněčné komunikace
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vliv antivirotik a metylxantinů na růst placenty; interference s vychytáváním nukleosidů a purinergní signalizací v trofoblastu
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Červený Lukáš doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Rozdíly v dynamice transkriptomických a proteomických změn srdečních a nádorových buněk na změny v aktivitě topoisomerasy II beta
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Jirkovská Anna PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Deriváty ftalocyaninových fotosensitizérů pro boj s multirezistentními mikrobiálními patogeny tvořícími biofilm
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Macháček Miloslav RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Heterodendralenový přístup k syntéze isokumarinů a isolykoricidinů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Syntéza a studium vztahu struktura-aktivita nových derivátů chinazolinu jako dlouhodobě působících muskarinových antagonistů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Špulák Marcel PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Anti-VEGFR1 peptidy značené PET radionuklidy jako nástroje pro radiodiagnostiku
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Modulátory málo prozkoumaných kinas
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Kryštof Vladimír doc. RNDr., Ph.D. -

Využití povrchových vlastností částic pro cílený návrh interaktivních směsí jako systémů pro rychlé uvolňování léčiv
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Zámostný Petr doc. Ing., Ph.D. -

Vývoj a modelování nanočásticových systémů cílících na rakovinu kůže
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Zbytovská Jarmila Doc. RNDr., Dr. rer. nat. -

Nealkoholická steatóza: mechanismus protektivního účinku prenylflavonoidů
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Boušová Iva doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Ekologicky šetrná terapie proti rezistentním parazitickým hlísticím - zplepšení ex vivo testů pro nalezení nových anthelmintik mezi kapradinami
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Funkce a epigenetická regulace rostlinných UDP-glykosyltransferáz v toleranci a rezistenci k herbicidům
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Matoušková Petra doc. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Na nanomateriálech založené lékové formy jako biotechnologická platforma pro cílenou terapii zánětu
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Holas Ondřej PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Spojení principů extrakce tuhou a kapalnou fází pro automatizovanou úpravu komplexních vzorků pro nově se objevující organické kontaminanty
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Horstkotte Burkhard Dr. - Katedra analytické chemie

Kvantifikace Indukce efluxních transportérů a biotranstormačních enzymů způsobené xenobiotiky v lidském střevu pomocí techniky PCIS
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Sledování vlivu Carotuximabu na expresi a funkci membránového a solubilního endoglinu během endotelové dysfunkce a jaterní fibrózy in vivo a in vitro
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Radioaktivně značené receptorově specifické peptidy pro cílené molekulární zobrazování nádorové tkáně
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Nukleosidy ve vývoji placenty a studium vlivu antivirotik a metylxantinů na placentuární příjem nukleosidů a purinergní signalizaci
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Červený Lukáš doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Racionální a mezioborový vývoj nových, strukturně specifických sloučenin s antimikrobakteriální a antibakteriální aktivitou
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Zitko Jan doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Vztahy mezi strukturou, aktivitou a toxicitou a mechanistické studie u substituovaných purinů s vysokou účinností proti Mycobacterium tuberculosis
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Roh Jaroslav doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Příprava interaktivních systémů léčivo-nosič řízená povrchovými vlastnostmi
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Zámostný Petr Prof. Ing., Ph.D. -

Vývoj HTLC metod pro analýzu proteomických vzorků a biofarmaceutik s minimalizovaným rizikem vzniku artefaktů
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Lenčo Juraj PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Využití chemické biologie pro studium antracyklinové kardiotoxicity a farmakologické kardioprotekce se zaměřením na topoisomerasu II beta
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Superkritická fluidní chromatografie: Výzkum fundamentálních aspektů inovativní alternativní separační techniky
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Nováková Lucie prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Studium farmakokinetických mechanismů mnohočetné lékové rezistence v buňkách akutní myeloidní leukémie: role nových cílených léčiv
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Elektronově deficitní dendraleny : Cesta k syntetickým aplikacím
Období: 01.01.2021 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Antidepresiva v těhotenství, vliv na placentární transport a metabolismus serotoninu
Období: 01.04.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Efektivní výpočetní postupy pro nové farmakokinetické/farmakodynamické modely s prostorovým rozlišením
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Duintjer Tebbens Erik Jurjen doc. Dipl.-Math., Ph.D. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Využití supramolekulárních interakcí ke zlepšení fotodynamických vlastností fotosensitizérů
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Nanovlákenné polymery s funkcí materiálů s omezeným přístupem pro on-line chromatografické extrakce komplexních matric
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Šatínský Dalibor prof. RNDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Hodnocení lékových interakcí pomocí buněčného a orgánového modelu: příklad transportéry zprostředkované ledvinné exkrece
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Hodnocení farmakokinetických mechanismů mnohočetné lékové rezistence v buňkách akutní myeloidní leukémie : efekt nových inhibitorů proteinových kináz
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Studium vztahů mezi strukturou a aktivitou a strukturní optimalizace nově objevené látky s vynikající účinností proti Mycobacterium tuberculosis
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Roh Jaroslav doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Povrchovými vlastnostmi řízená příprava interaktivních směsí léčiva s nosičem pro zrychlené uvolňování účinné látky
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Zámostný Petr prof. Ing., Ph.D. -

Nové přístupy k automatizované úpravě vzorku založené na kombinaci metody SPE a LPME pro komplexní vzorky a separační techniky
Období: 01.01.2020 - 31.12.2022   Hlavní řešitel: Horstkotte Burkhard Dr. - Katedra analytické chemie


Archiv projektů

Vliv atorvastatinu na solubilní a membránový endoglin ve vztahu k vaskulární/endotelové dysfunkci in vivo a in viro
Období: 01.01.2020 - 31.01.2022   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Integrovaná metodologie návrhu nanoformulačních procesů pro (trans-)dermální doručování účinných látek
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Zbytovská Jarmila doc.Mgr., Dr.rer.nat -

Nové terapeutické možnosti ovlivnění metabolismu triglyceridů, cholesterolu a žlučových kyselin prostřednictví ligandů lidského CAR receptoru
Období: 01.01.2019 - 31.12.2021   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Metabolismus terpenů a mechanismy jejich toxických účinků v lidských játrech
Období: 01.01.2018 - 30.12.2020   Hlavní řešitel: Boušová Iva doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Nové dendraleny s disonantním uspořádáním: Syntéza a reaktivita
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Přispívá cirkulace anthelmintik v životním prostředí k rozvoji lékové rezistence parazitujících hlístic?
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Anthelmintika v rostlinách - interakce s biosyntézou polyfenolů a antioxidační obranou
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Szotáková Barbora prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Studium jednotlivých isoforem topoisomerazy II v protinádorovém a kardiotoxickém působení antracyklinů a jejich modulací bisdioxopiperazinyS
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Role opticky čistých flavonolignanů v kardiovaskulárních účincích silymatinu
Období: 01.01.2018 - 31.12.2020   Hlavní řešitel: Valentová Kateřina doc. Ing., Ph.D. -

Vývoj pokročilých analytických metod pro hodnocení metabolismu přírodních flavonoidů
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Nováková Lucie prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Nanovlákenné polymery jako perspektivní sorbenty pro on-line extrakci v chromatografických systémech
Období: 01.01.2017 - 30.12.2019   Hlavní řešitel: Šatínský Dalibor prof. RNDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

In vitro, in situ a ex vivo studium interakcí nových antivirotik s lékovými transportéry; vliv na jejich přestup přes placentu
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Azaftalocyaniny - nefluoreskující zhášeče pro DNA hybridizační sondy
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Studium dynamiky genové regulace nukleárními receptory: porozumění detoxifikačních funkcí a přínos pro optimalizaci farmakoterapie
Období: 01.01.2017 - 31.12.2019   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Interakce inhibitorů proteinových kináz s lékovými transportéry a biotransformačními enzymy; význam pro překonání rezistence v protinádorové terapii
Období: 01.01.2016 - 31.12.2018   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Szotáková Barbora prof. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Tkáňový a solubilní endoglin a jejich význam v endoteliální dysfunkci a aterogenezi in vivo a in vitro
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Účelné syntetické variace vedoucí k rozmanitým biologických aktivitám
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

On-line spojení automatizovaných extrakčních procesů s kapalinovou chromatografií pro kompletní analýzu vzorku
Období: 01.01.2015 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Solich Petr prof. RNDr., CSc. - Katedra analytické chemie

Studie vztahů struktura-aktivita-toxicita ve skupině nízkomolekulárních sloučenin s antimykobacterialní aktivitou
Období: 01.01.2014 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Klimešová Věra doc. RNDr., CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie

Nová potenciální kardioprotektiva: studium vztahů mezi chemickou strukturou a protektivním účinkem u různých typů poškození myokardu
Období: 01.02.2013 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Šimůnek Tomáš prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Modely lipidových membrán - nový nástroj pro studium patofyziologie kožních onemocnění na molekulární úrovni
Období: 01.02.2013 - 31.12.2017   Hlavní řešitel: Opálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Vývoj nových fotosensitizérů pro fotodynamickou terapii a výzkum jejich mechanismu působení na buněčné úrovni
Období: 01.02.2013 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Studium mechanizmů regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím posttranslačních modifikací nukleárních receptorů-význam pro terapii
Období: 01.01.2012 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

"Transplacentární farmakokinetika antiretrovirálních léčiv; interakce s efluxními transportéry léčiv"
Období: 01.01.2012 - 31.12.2016   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Syntéza a studium strukturních závislostí ceramidů v kůži a látek s nimi interagujících
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Vávrová Kateřina prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Senzory ze skupiny azaftalocyaninů emitující v červené oblasti spektra založené na fotoindukovaném přenosu náboje
Období: 01.01.2011 - 31.12.2013   Hlavní řešitel: Zimčík Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Chirální chinazolinové alkaloidy: potenciální prototypy nových antiastmatik a organokatalyzátorů
Období: 01.01.2010 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Radioaktivně značené neuropeptidy cílené pro diagnostiku a terapii nádorů
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Lázníček Milan prof. PharmDr. Ing., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj lékové rezistence u helmintů - možné mechanismy a obrana
Období: 01.01.2010 - 31.12.2014   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Konstrukce buněčných modelů odvozených od hepatocytů pro preklinické testování léčiv
Období: 01.01.2010 - 31.12.2012   Hlavní řešitel: Dvořák Zdeněk doc. RNDr., Ph.D. -

Využití elektrochemických dějů na mezifází v klinické praxi, toxikologii a kontrole životního prostředí
Období: 01.01.1993 - 31.12.1995   Hlavní řešitel: Semecký Vladimír doc. RNDr., CSc. - Katedra biologických a lékařských věd

Pokročilé biomediciální polymery
Období: 01.01.1993 - 31.12.1995   Hlavní řešitel: Semecký Vladimír doc. RNDr., CSc. - Katedra biologických a lékařských věd

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS