Mgr. Veronika Nováková, Ph.D. - Laureátka Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2011

28.11.2011

Zdroj: http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/laureati-vyrocnich-cen-2011#novakova

Mgr. Veronika Nováková, Ph.D., působí na asistentské pozici na Katedře biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Na Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci je nominována za disertační práci, kterou úspěšně obhájila v září 2011.

Jedná se o soubor publikovaných prací, v nichž studentka zdokumentovala a shrnula výzkum, který prováděla na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové poslední čtyři roky. Věnovala se zejména syntézám a vlastnostem makrocyklických látek typu azaftalocyaninů hned v několika různých aplikacích – pro fotodynamickou terapii nádorů, jako molekulární senzory a fluorescenční značky. Jako první objasnila fotofyzikální jev, který je zodpovědný za dlouho nevysvětlené zhášení excitovaných stavů u některých typůazaftalocyaninů, což umožnilo otevření naprosto nového unikátního využití těchto látek jako molekulární senzory. Práce není zaměřena pouze na syntézu chemických látek, ale kandidátka látky dále studovala z hlediska fotofyzikálního a fotochemického a hledala také nové možnosti vhodných aplikačních forem, jako jsou liposomy. Multioborový přesah této práce proto jasně ukazuje komplexnost v přístupu k řešení zadaných problémů a tvůrčí myšlení kandidátky.

Vědecké schopnosti a vysokou kvalitu předkládané práce dokumentuje souhrn scientometrických ukazatelů.V současné době je autorkou nebo spoluautorkou dvaceti odborných prací již publikovaných nebo přijatých k publikaci, z toho na devíti pracích je uvedena jako první autor. Prakticky všechny práce jsou uveřejněny v časopisech s impakt faktorem (mj. v prestižním Chemistry – A European Journal), součet impakt faktorůvšech prací dává působivých 52, její H-index má hodnotu 6. Je také spoluautorkou jednoho českého patentu. Výsledky své práce pravidelně prezentovala formou přednášek a plakátových sdělení na konferencích tuzemských i zahraničních, kde běžně přednáší také v angličtině. Během svého postgraduálního studia byla hlavní řešitelkou dvou grantů GAUK, spoluřešitelkou dalších dvou grantů (GAAV, FRVŠ) a v současné době působí jako spoluřešitelka tří probíhajících grantových projektů (GAČR, GAUK, MPO). Souhrn těchto parametrů a množství výsledků je naprosto neobvyklé pro tak mladého vědeckého pracovníka.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS