Granty a projekty

Ontogenetické změny v expresi a inducibilitě karbonylreduktas u parazitické hlístice Haemonchus contortus

Závažným celosvětovým problémem je rychlý vývoj lékové rezistence u všech patogenů. Léková rezistence u helmintů hospodářských zvířat komplikuje léčbu helmintóz a působí značné ekonomické ztráty. Proto je poznaní mechanismů lékové rezistence v popředí vědeckého zájmu. Jedním z mechanismů lékové rezistence může být zvýšená exprese enzymů metabolizujících xenobiotika (XME). Domníváme se, že zvýšená exprese a aktivita určitých redukčních XME z nadrodiny aldo/ketoreduktas (AKR) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR) by mohla chránit hlístice před účinkem anthelmintik nesoucích karbonylovou skupinu. Pomocí robustních molekulárních metod chceme odhalit enzymy hrající potenciální roli v rezistenci na tato anthelmintika a sledovat změny v expresi během ontogenetického vývoje helminta a při jeho kontaktu se subletálními dávkami anthelmintik. Na základě výsledků komplexní analýzy exprese enzymů SDR a AKR u citlivého a rezistentního kmene hlístice H. contortus budou vybrány reduktasy s možnou úlohou v rezistenci a dále analyzovány pomocí qPCR během celého ontogenetického vývoje hlístice. S využitím hmotnostní spektrometrie se budeme zabývat schopností jednotlivých vývojových stádií deaktivovat flubendazol. V další části projektu budou různá vývojová stádia exponována subletálním dávkám flubendazolu za účelem sledování inducibility vybraných SDR/AKR enzymů.

Číslo: GAUK194421

Období: 01.01.2021 - 31.12.2023

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Štěrbová Karolína Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 586 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Karolína Štěrbová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Bc. Kateřina Ňorková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Bc. Kateřina Šulcová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Bc. Klára Bednářová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Bc. Magdalena Mičundová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Markéta Zajíčková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS