Granty a projekty

Vplyv Carotuximabu na expresiu, signalizáciu a funkciu endoglínu u endotelovej dysfunkcie indukovanej zápalom a oxysterolmi u endotelových buniek

Eng zohráva dôležitú úlohu v TGF-ß signalizácii avšak jeho úloha v endotelovej dysfunkcií stále nie je úplne objasnená. V minulosti bolo preukázané, že pri simulácií zápalu alebo hypercholesterolémie dochádza k zníženiu expresie Eng, čo by naznačovalo, že Eng zohráva protektívnu úlohu. Avšak iné štúdie demonštrovali, že Eng sa zúčastňuje zápalovej infiltrácie leukocytov in vivo a in vitro a že po stimulácií hypercholesterolémie u HAEC dochádza k zvýšeniu expresie Eng a následnému zvýšeniu adhézie a transmigrácie monocytov cez endotel, čo by naznačovalo opak. Carotuximab je nová monoklonálna protilátka, ktorá viaže Eng s vysokou afinitou. V súčasnosti nie sú k dispozícii štúdie, ktoré by popisovali vplyv carotuximabu na endoglín u aortálnych endotelových buniek či vplyv carotuximabu na funkciu endotelu ako takú. Taktiež ešte nebol popísaný vplyv carotuximabu na Eng vo vzťahu k endotelovej dysfunkcií navodenej pomocou TNF-? (ako simulátoru zápalu) a 7K (ako simulátoru hypercholesterolémie). V tomto projekte objasníme, či modulácia Eng expresie a signalizácie pomocou carotuximabu bude mať vplyv na funkciu endotelu a taktiež na adhéziu a transmigráciu monocytov vo vzťahu k endotelovej dysfunkcií in vitro, ktorá bude navodená pomocou TNF-? a 7K. Navyše by sme takto chceli overiť, či je podávanie tohto liečiva potenciálne bezpečné v súvislosti s možným rozvojom endotelovej dysfunkcie, čo je dôležitý parameter pri jeho používaní v klinickej praxi.

Číslo: GAUK1130120

Období: 01.01.2020 - 31.12.2022

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Tripská Katarína Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 897 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Katarína Tripská - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Ivone Cristina Igreja e Sá, M.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Matej Vicen, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Martina Vašinová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS