Granty a projekty

Studium fraktálních aspektů tokového a konsolidačního chování farmaceutických pomocných látek jako potenciálních nosičů pro interaktivní směsi s léčivy

Je známo, že sypké materiály, jejichž částice jsou menší než 100 ?m, obvykle vykazují problematické tokové chování. Především léčivé látky (aktivní látky, API), jejichž částice jsou mikronizované a nepravidelné, mohou zvyšovat kohezi směsí, např. tabletoviny, a komplikovat výrobu pevných lékových forem. Příspěvek vlastností excipientů k výrobnímu procesu, zejména povrchové vlastnosti a mechanismy tvorby vazeb, nejsou ještě stále dostatečně objasněny. V této práci bude studována hypotéza, že koheze mezi částicemi není způsobena pouze jejich tvarem a velikostí, ale také distribucí velikostí a vlastnostmi povrchu. Malé částice mohou pronikat do meziprostor mezi většími nebo pokrýt jejich povrch (např. lubrikanty nebo API v interaktivní směsi), a tím ovlivňovat kohezivní síly a okamžitou (in-situ) tvorbu aglomerátů a chování ve vrstvě (bulk). Budou zkoumány teoretické závislosti mezi fraktalitou částic a jejich vrstvy, jejich statickými a dynamickými sypnými vlastnostmi, kohezí a energetickými parametry lisování, především ve fázi přeskupení. Výsledky mohou přispět k lepšímu pochopení zákonitostí tvorby pevných lékových forem a zvýšení jejich kvality, zejména dávkové stejnoměrnosti.

Číslo: GAUK1286218

Období: 01.01.2018 - 31.12.2020

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Jarolímová Žofie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 546 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Žofie Jarolímová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: PharmDr. Aneta Mrázková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jana Brokešová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Veronika Jůnová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Natálie Havlíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS