Granty a projekty

Interakce střevních OATP transportérů s flavonoidy a jejich možný význam pro transport léčiv

Projekt bude zaměřen na in vitro studium interakcí vybraných přírodních látek a léčiv s lidskými transmembránovými transportními systémy, které mohou in vivo determinovat střevní absorpci xenobiotik. Studie zahrnuje skupinu transportérů OATP, a to transportéry hOATP2B1 a hOATP1A2. Tyto influxní transportéry jsou ve významné míře přítomny v apikální membráně enterocytů a mohou proto ovlivňovat uptake xenobiotik ze střevního lumen. Cílem projektu je testovat in vitro potenciální inhibiční účinek vybraných flavonoidů na funkci střevních transportérů hOATP2B1 a hOATP1A2 a posoudit význam těchto interakcí s transportéry pro transport známých lékových substrátů hOATP2B1 a hOATP1A2. Projekt bude zaměřen na flavonoidní látky běžně se vyskytující v potravě či doplňcích stravy, u nichž interakce s OATPs nebyla zatím zkoumána, a na jejich případné transportní interakce s vybranými perorálně podávanými léčivy – statiny. Jako experimentální modely budou použity buněčné linie tranzientně transfekované příslušnými transportéry a nativní střevní řezy potkana. S pomocí inhibičních studií budou stanoveny kvantitativní parametry interakce testovaných flavonoidů s transportéry a bude provedeno porovnání s charakteristikami známých inhibitorů zkoumaných transportérů. U flavonoidů s významným inhibičním účinkem bude zkoumán jejich možný vliv na transport statinů a posouzen potenciál těchto interakcí pro střevní absorpci daných léčiv s využitím střevních řezů.

Číslo: GAUK30216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Zemčíková Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 519 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Lucie Zemčíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Lněničková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Juliána Klimová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jiří Janoušek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS