Granty a projekty

Syntéza molekulárně vtištěných polymerů pro selektivní SPE extrakci lovastatinu ze vzorků potravin a odstranění matricových efektů zatěžujících LC-MS analýzu

Předkládaný projekt se bude zabývat přípravou SPE sorbentů využívající techniky molekulárně vtištěných polymerů (MIP). Ty oproti klasickým, komerčně dostupným SPE sorbentům obsahují ve své struktuře specifická rozpoznávací místa neboli kavity. Ty jsou vytvořeny analyzované látce "na míru" a vnáší do extrakční procedury selektivitu. Tento fakt je důležitý především s ohledem na matricové efekty, které představují jeden z nejzávažnějších nedostatků spojení LC-MS, a to především při jeho uplatnění v analýze látek obsažených v komplexních matricích. MIP materiál nabízející vysokou selektivitu a také vysokou účinnost přečištění komplexních matric je tedy vhodným nástrojem pro odstranění problémů spojených s matricovými efekty. Po optimalizaci extrakční procedury bude hodnocena její opakovatelnost, opakovatelnost syntézy MIP materiálu, schopnost MIP sorbentu přečistit reálnou matrici a odstranit matricové efekty a také bude určena maximální kapacita výsledného sorbentu. Další nespornou výhodou MIP materiálu je možnost automatizace procesu přípravy vzorku, což zvýší opakovatelnost tohoto kroku a také přinese úsporu času. Automatizace bude provedena za použití systému sekvenční injekční analýzy. Výsledná zautomatizovaná procedura bude nakonec použita pro analýzu lovastatinu ve vybraných potravinách.

Číslo: GAUK274216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Plachká Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 425 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Pavel Svoboda, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lucie Novosvětská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavel Svoboda, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS