Granty a projekty

Zavedení 3D modelu hepatocytů odvozených od indukovaných pluripotentních kmenových buněk v hydrogelu nanofibrilární celulózy pro hodnocení ADMET

Hepatocyty, parenchymální jaterní buňky jsou hlavním místem metabolismu léčiv, proto odhad jaterní clearance je klíčovým faktorem při vývoji nového léčiva. Zavádění validních hepatocytárních buněčných modelů je důležitým krokem k náhradě experimentů se zvířaty a pro racionalizaci vývoje léčiv. Současným zlatým standardem jaterních modelů jsou kultivované primární lidské hepatocyty, které však rychle ztrácí svoje metabolické schopnosti v průběhu kultivace a jejich izolace je limitovaná dárci. Na druhé straně hepatocyty odvozené od pluripotentních kmenových buněk (iPSC) nabízející téměř neomezený zdroj hepatocytů bez nutnosti zdlouhavé izolace z jaterní tkáně. Nevýhodou je jejich odlišný fenotyp od primárních hepatocytů. S rozvojem v oblasti výzkumu biomateriálů byla připravena řada komplexních hepatocytárních modelů odrážejících nejen mezibuněčné interakce, ale i vazbu na extracelulární matrix (ECM). Nanofibrilární celulóza (NFC) představuje dobrý materiál z hlediska biofyzikálních vlastností vhodných pro kultivaci buněk. V současné době jsou iPSC hepatocyty kultivované převážně v 2D systému. Cílem našeho projektu je vytvořit komplexní model iPSC hepatocytů kultivovaných v 3D prostředí hydrogelu NFC. Vliv NFC na kultivaci iPSC hepatocytů bude testován studiem exprese hepatocytárních biomarkerů a funkce biotransformačních enzymů. Výsledky projektu mohou mít velký potenciál v oblasti vývoje jaterních buněčných modelů i pro zefektivnění preklinického vývoje léčiv.

Číslo: GAUK338315

Období: 01.01.2015 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Smutná Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 697 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jan Dušek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS