Granty a projekty

Mechanismy membránového transportu radionuklidy značených derivátů somatostatinu a dimerkaptosukcinátu

Přínosy projektu spočívají v objasňování mechanismů kumulace látek v ledvinách. Projekt je zaměřen na zkoumání dvou radiofarmak s intenzívní kumulací v ledvinné tkáni. První látka (111In-DTPA-oktreotid) je ze skupiny peptidů specificky se vážících na somatostatinové receptory, která je používána k diagnostice či terapii některých neuroendokrinních nádorů. Vyznačuje se však nežádoucí retencí radioaktivity v ledvinách, což limituje jejich terapeutické použití. Druhou zkoumanou látkou bude ledvinné radiodiagnostikum 99mTc-dimerkaptosukcinát (99mTc-DMSA), u něhož nejsou dosud popsány mechanismy jeho ledvinné retence. U obou těchto látek lze na základě publikovaných údajů předpokládat účast aktivní endocytózy pomocí megalinového membránového transportního systému na uptake v buňkách. Ke stanovení exprese tohoto transportéru bude použita metoda Western blotting. V projektu budou využity dva buněčné modely - originální metoda izolovaných nativních ledvinných buňek potkana a standardní linie OK buněk (opossum kidney cells). Míra kumulace studovaných látek v buňkách bude porovnána s kumulací indikátorů pasivního a aktivního transportu. Bude studován typ transportu pomocí inhibice aktivních procesů. S využitím specifických substrátů pro megalin bude zkoumána jeho účast na akumulaci studovaných látek. V případě 111In-DTPA-oktreotidu bude posouzeno i možné kompetitivní ovlivnění akumulace známými ligandy megalinu s cílem snížit ledvinnou retenci. Použitelnost potencionálních inhibitorů megalinu bude zkoumána i z hlediska jejich cytotoxicity.

Číslo: GAUK124409

Období: 01.01.2009 - 31.12.2011

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Nový Zbyněk PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Zbyněk Nový, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jana Loužecká - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Olga Stehnová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Marie Volková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Ivana Filipová - NEZ

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS