Zásady pro uznání diplomové či disertační práce jako práce rigorózní

Opatření děkana č. 2010/9

Zásady pro uznání diplomové či disertační práce jako práce rigorózní

(schváleno kolegiem děkana dne 7.6.2010)

Toto opatření specifikuje pravidla pro uznání obhájené diplomové práce nebo disertační práce jako práce rigorózní na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v souladu se zněním čl. 7 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 28. dubna 2006

Čl. 1

 1. Uchazeč o rigorózní řízení musí uvést na přihlášce ke státní rigorózní zkoušce, že žádá o uznání diplomové práce jako práce rigorózní. Od obhajoby diplomové práce nesmí ke dni podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce uplynout více než 5 let.
 2. Kvalitativní požadavky pro uznání diplomové práce jsou následující:
  • Diplomová práce musí být obhájena na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové s klasifikací „výborně“.
  • Musí se jednat o vysoce kvalitní diplomovou práci, která odpovídá nárokům na rigorózní práci definovaným v čl. 4. odst. 3 Rigorózního řádu UK v Praze, tj. prokazuje schopnost předkladatele práce k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje.
  • Uchazeč musí být uveden v seznamu autorů publikace v odborném časopise evidovaném v databázi Journal Citation Report společnosti Thomson Reuters s aktuálním impaktním faktorem vyšším než 1, kdy podstatná část výsledků publikace je tvořena výsledky diplomové práce.
 3. Splnění podmínek podle odst. 2 posuzuje příslušná komise pro státní rigorózní zkoušky. Komise o uznání diplomové práce jako práce rigorózní rozhoduje hlasováním, o výsledku rozhodnutí vyhotoví zápis a předloží jej ke schválení děkanovi fakulty.
   

Čl. 2

 1. Uchazeč o rigorózní řízení musí uvést na přihlášce ke státní rigorózní zkoušce, že žádá o uznání disertační práce jako práce rigorózní. Od obhajoby disertační práce nesmí ke dni podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce uplynout více než 5 let.
 2. Disertační práce obhájená na jiné fakultě či vysoké škole musí být z oblasti obsahově odpovídající nebo blízké oblasti, ve které uskutečňuje a má oprávnění konat státní rigorózní zkoušky Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové.
 3. Disertační práce musí odpovídat nárokům kladeným na disertační práce zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. U disertační práce obhájené na zahraniční vysoké škole předloží uchazeč spolu s přihláškou ke státní rigorózní zkoušce ověřenou kopii dokladu o uznání zahraničního doktorského studia v České republice.
 4. Splnění podmínek podle odst. 2 a odst. 3 posuzuje příslušná komise pro státní rigorózní zkoušky. Komise o uznání disertační práce jako práce rigorózní rozhoduje hlasováním, o výsledku rozhodnutí vyhotoví zápis.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan fakulty

V Hradci Králové dne 23. července 2010

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS