Rozhovory: Jak vybrat lékařskou, zdravotnickou, veterinární či farmaceutickou fakultu?

Zdroj: kampomaturite.cz | Datum zveřejnění: 02.01.2024


Potřebujete si ujasnit, kterou školu s lékařským či zdravotnickým zaměřením vybrat? Nebo váháte mezi několika fakultami? Vedoucí pracovníci fakult a škol zodpověděli dotazy, které vám pomohou při výběru.

kampomaturite

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy nabízí atraktivní studium ve zdravotnických oborech, které reflektuje nejnovější trendy v této oblasti. Nabízíme moderně koncipované studijní programy Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Studenti mají příležitost se seznámit s nejaktuálnějšími postupy v terapii, laboratorní diagnostice, vývoji léčiv a interpretaci dat. V rámci praktické výuky se také seznámí s prací na nejmodernějších přístrojích jak na fakultě, tak i ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Plusem je přátelské prostředí na fakultě a výuka v malých skupinách. Při výuce využíváme také vlastní Zahradu léčivých rostlin. Naši absolventi mají 100% uplatnitelnost na trhu práce a jsou kvalifikovanými a žádanými odborníky. Hradec Králové je navíc nádherné město plné studentů, které nabízí spoustu možností i pro mimoškolní aktivity. 

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Využití moderních technologií, včetně umělé inteligence, je nepostradatelné pro rozvoj ve farmacii i laboratorních diagnostických metodách. Farmaceutická fakulta UK seznamuje studenty s nejmodernějšími technologickými přístupy v oboru a je otevřená také smysluplnému a etickému využití umělé inteligence (AI). Technologie AI mohou být užitečné pro studenty, pedagogy i vědecké pracovníky, přinášejí konkurenční výhodu a zvyšují produktivitu práce. AI ovšem slouží jako doplňkový nástroj k vlastní tvůrčí a intelektuální práci, nikoli jako její plnohodnotná náhrada. Fakulta se zapojuje do projektů na zavedení moderních technologií do výuky i vědecké činnosti, např. hledání nových účinných látek, tvorba predikčních modelů pro hodnocení vztahu mezi strukturou látky a její biologickou aktivitou či predikci osudu léčiva v organismu apod.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Absolventi Farmaceutické fakulty UK jsou na budoucí změny velmi dobře připraveni, jejich znalosti mají přetrvávající hodnotu. V budoucnosti čeká zdravotnictví celá řada výzev. Objevují se nejen nové účinné látky, ale také nové lékové formy. Rozvíjí se personalizované přístupy k terapii. Stále častěji se setkáváme s rezistencí na antibiotika, a je tedy třeba hledat nové způsoby léčby infekčních onemocnění a nové přístupy k preventivním opatřením. Naši absolventi musí umět pracovat i s vysoce specializovanými přístroji a mít schopnost interpretovat laboratorní výsledky ostatním zdravotníkům. Nástup umělé inteligence bude do značné míry modifikovat dnes zavedené postupy, např. rozvoj různých prediktivních modelů v laboratorní praxi i v oblasti výzkumu. Nesmíme zapomenout ani na rozvoj nanotechnologií, které se uplatňují jak v terapii, tak laboratorní diagnostice. To vše pomůže našim absolventům lépe vykonávat jejich profesi.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Jestliže studujete maturitní obor a na jednu z následujících otázek odpovíte „ano“, právě jste našli ideální vysokou školu pro svoje budoucí studium.

  • Zajímáte se o chemii, biologii, zdravotnictví nebo léčivé rostliny?
  • Uvažujete o povolání, kde můžete pomáhat druhým? O povolání, které bude i v budoucím změněném světě stále potřeba?
  • Hledáte moderní, kvalitní vysokou školu s možností vycestovat za studiem do zahraničí?
  • Uvažujete o povolání za významně nadprůměrný plat? Oceníte po studiu téměř 100% zaměstnanost v oboru?
  • Uvažujete o studiu na prestižní Univerzitě Karlově?

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se bude těšit na Vaši přihlášku ke studiu.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

U přijímací zkoušky na Farmaceutickou fakultu UK se předpokládají znalosti z biologie (biologie člověka) a chemie (základy anorganické a organické chemie) ze střední školy. Vzorové otázky naleznete v sekci pro uchazeče na webu www.faf.cuni.cz/Uchazeci. Plusové body k přijímací zkoušce lze získat absolvováním Jednodenní juniorské Univerzity Karlovy (www.faf.cuni.cz/JUK). Dobrá zpráva je, že můžete být přijati na Farmaceutickou fakultu UK i bez přijímací zkoušky na základě průměru známek ze střední školy nebo pokud jste se stali úspěšnými řešiteli olympiád a SOČ. Můžete být přijati také na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ, Scio). Zde doporučujeme přípravné kurzy, které pořádá přímo společnost Scio (Příprava na zkoušky | Scio).

 

Odpovědi z jiných fakult naleznete na webu kampomaturite.cz v odkaze ZDE.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS