Granty a projekty

Ministerstvo zdravotnictví - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

Probíhající projekty

Vývoj teranostik pro radiodiagnostiku a radioterapii nádorů: radiopeptidy cílené na VEGFR-1
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Biodegradovatelné na nanomateriálech založené lékové systémy jako biotechnologická platforma pro cílenou terapii zánětlivých jaterních onemocnění
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Holas Ondřej PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Předčasné stárnutí kůže u přeživších po onkologické léčbě v dětství - diagnostická metoda predikce rozvoje pozdních následků
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Kruseová Jarmila MUDr., Ph.D. -

Vývoj nových dlouhodobě působících bronchodilátorů odvozených od vasocinonu
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Jakubík Jan Mgr., Ph.D. -

Placentární signalizace NLRP3 inflamazómu u žen s gestačním diabetem a terapeutický potenciál metforminu
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Karahoda Rona PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Dynamické změny membránového transportu jako markery průběhu terapie a měřitelné reziduální nemoci u akutní myeloidní leukémie
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Nové inhibitory FLT3 tyrozinkinázy v léčbě leukémie
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Korábečný Jan doc. PharmDr., Ph.D. -

Solubilní endoglin ve vztahu k biomarkerům endotelové dysfunkce a cévního zánětu nad rámec vlivu na kontrolu glykémie u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Studium farmakokinetických mechanizmů mnohočetné lékové rezistence jako diagnostických a prognostických markerů u akutní myeloidní leukémie, role mezibuněčné komunikace a miRNA
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Detekce virů v klinických vzorcích pomocí proteomických LC/MS přístupů
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Soukup Ondřej doc. PharmDr., Ph.D. -

Prevalence a determinanty adherence k léčbě přímými perorálními antikoagulancii v klinické praxi
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Malá Kateřina PharmDr., Ph.D. - Katedra sociální a klinické farmacie

Metabolické změny při léčbě GLP-1 agonisty resp. SGLT2 inhibitory u pacientů s diabetes mellitus 2. typu: působení na endotelovou dysfunkci a cévní zánět nad rámec vlivu na kontrolu glykémie.
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Nefrotoxicita a její molekulární prediktory u pacientů léčených chemoterapií založené na bázi cisplatiny a podstupujících radiologické vyšetření kontrastní látkou
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Kopecký Jindřich MUDr., Ph.D. -

Rozdíly v parametrech agregace krevních destiček a koagulace krve mezi zdravými osobami a pacienty s metabolickými chorobami
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Carazo Fernández Alejandro PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózy
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Korábečný Jan doc., Ph.D. -

Experimentální vývoj nových antibakteriálních sloučenin a hodnoení jejich potenciálu pro kombinační teorii
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Zitko Jan doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Kardiovaskulární účinky flavonoidních metabolitů a vliv metabolických rizikových faktorů
Období: 01.05.2021 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Stanovení kardiovaskulárních účinků malých fenolických metabolitů flavonoidů
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Mladěnka Přemysl prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Tóthová Valérie prof. PhDr., Ph.D. -

Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózy
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Korábečný Jan PharmDr., Ph.D. -

Placentární metabolismus tryptofanu jako spoj mezi maternálním zánětem a poruchami neurologického vývoje novorozence
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Nové přístupy pro zlepšení diagnostiky a toxikologického hodnocení zneužívaných psychoaktivních látek
Období: 01.05.2020 - 31.12.2023   Hlavní řešitel: Čabala Radomír -

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS