Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE)

Název projektu

Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE)

Registrační číslo projektu

CZ.02.01.01/00/23_021/0008439

Operační program

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), Cíl politiky 1, Priorita 1 – Výzkum a vývoj, Specifický cíl 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií, Číslo výzvy 02_23_021.

Realizace projektu

1. 1. 2024 – 30. 6. 2028

Dotace

Celkové způsobilé výdaje projektu 99 716 449,99 Kč, z toho alokace pro FaF UK 10 690 010,28 Kč (100% financování z dotace).

Žadatel

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Partneři projektu s finančním příspěvkem

 • Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
 • Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Hradec Králové
 • GENERI BIOTECH s.r.o.

Abstrakt projektu

Projekt se zaměřuje na dva póly lidského života. Počátek lidského života formuje lidské zdraví do dalších životních etap. Stáří je obdobně křehké stádium, které je výsledkem všech těchto etap a změn v průběhu života. Pro oba póly je charakteristické, že jsou spojeny se specifickými zdravotními a socioekonomickými jevy. Výsledky výzkumného projektu, vznikající ve spolupráci se subjekty z aplikačního sektoru, budou průběžně ověřovány z pohledu aplikovatelnosti a komerčního potenciálu.

Cíle projektu

Cílem projektu BIPOLE je nastavit systém udržitelného rozvoje a posilování výzkumných a inovačních kapacit v Hradecko-pardubické aglomeraci a zavádění pokročilých technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny se zaměřením na nejkřehčí populaci (oblast perinatologie a oblast seniorů). Projekt zahrnuje aplikovaný výzkum a mezisektorovou spolupráci, tedy získávání a ověřování výsledků do fáze proof-of-concept s průběžným ověřováním aplikovatelnosti a komerčního potenciálu výsledků vznikajících ve spolupráci se subjekty z aplikační sféry.

Součástí výzkumu bude optimalizace péče o matku i plod a novorozence, s tím přímo souvisí bezpečnost farmakoterapie u těhotných a kojících. Obdobně, bezpečná a personalizovaná farmakoterapie bude řešena pro seniory jak z pohledu polypragmasie, tak z pohledu vývoje vhodných potravních doplňků a potenciálních léčiv pro vyšší kvalitu života, resp. léčbu seniorů, a jiných intervenčních přístupů měnících patologickou dynamiku stárnutí a zlepšujících kvalitu života. Vědecké výstupy projektu budou také zaměřeny na moderní diagnosticko-terapeutické postupy u obou cílových skupin pro zlepšení zdraví, kvality života a bezpečí pomocí nových terapeutických přístupů, či technologických řešení jako jsou pomůcky pro vzdálený monitoring vitálních funkcí, mobilní aplikace či jiné pomůcky (tzv. wearables). Systematická koncepční mezisektorová spolupráce zaměřená na klinický výzkum v této oblasti personalizované medicíny směřující k vývoji jednoduše využitelných a široce dostupných technologií umožní reálné propojení na oborově korespondující prostředí aplikační sféry a kvalitativně zvýší aplikační potenciál získaných výsledků.

Klíčové aktivity projektu

Projekt je realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit:

Aktivita 1 - Řízení projektu – cílem je dovést projekt do úspěšného konce. Výstupem bude kompletní projektová dokumentace.

Aktivita 2 - Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou – cílem je systém udržitelného rozvoje a posilování výzkumných a inovačních kapacit v Hradecko-pardubické aglomeraci a zavádění pokročilých technologií a postupů. Výstupem budou smlouvy a memoranda o spolupráci a další dokumenty nastavující systém dlouhodobě udržitelné a efektivní spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou.

Aktivita 3 - Realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry – viz níže uvedené výzkumné záměry. Výstupy budou aplikovaného a i publikačního typu.

Aktivita 4 - Příprava společně zpracovaných projektových žádostí se subjekty z aplikační sféry do národních i mezinárodních grantových schémat souvisejících s aktivitami a zaměřením projektu – cílem je ve spolupráci vypracovat navazující projektovou dokumentaci k účasti v dalších soutěžích. Výstupem budou nové projektové záměry a podané přihlášky do soutěží.

Aktivita 5 - Modernizace infrastruktury a pořízení nezbytného vybavení – cílem je moderní výzkumná infrastruktura podporující konkurenceschopnost výsledků výzkumných organizací v aglomeraci. Výstupem bude modernizované přístrojové vybavení laboratoří FN HK a UPCE.

Výzkumné záměry

Aktivita 3 bude realizována prostřednictvím tří výzkumných záměrů:

VZ1: Biomarkery zdraví a nemoci v perinatologii – cílem je vytvoření funkčního vzorku diagnostického kitu. Výzkumy jsou v rámci tohoto VZ rozděleny do vlastních výzkumných balíčků (WP):

 • WP 1 Vliv zánětu na předčasný porod
 • WP 2 Úloha placenty ve zdraví a nemoci

VZ2: Inteligentní technologie – cílem je otestovat inovativní přístupy k zdravotní diagnostice a monitorování prostřednictvím integrace nejmodernějších technologií a multidisciplinární spolupráce. Výzkumy jsou v rámci tohoto VZ rozděleny do vlastních výzkumných balíčků (WP), zaměřených na různé senzorické a informační technologie:

 • WP 3 Wearables a senzory pro monitoring vitálních funkcí
 • WP 4 Automatizované hodnocení motorických funkcí u neurodegenerativních onemocnění
 • WP 5 Nové nástroje pro rozvoj a diagnostiku percepčního učení

VZ3: Moderní farmakoterapie – cílem je 1) pilotní ověření inovativního poskytování informací a konzultací v oblasti farmakoterapie, 2) vyvinout a otestovat nové potravní doplňky a kandidátní látky pro potenciální léčiva v rámci výzkumných balíčků (WP):

 • WP 6 Personalizovaná farmakoterapie
 • WP 7 Vývoj nových bezpečných léčiv a doplňků stravy

Kontakty

 

Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008439 je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU-MSMT-Barevne-CMYK-(004).jpg

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS